Конкурс за одређивање корисника места за постављање привремених објеката на јавним површинама у Гучи у време одржавања 56. Драгачевског сабора трубача у Гучи

Општинска управа општине Лучани, на основу одредаба члана 38. став 4. Одлуке о Драгачевском сабору трубача у Гучи („Службени гласник општине Лучани“ број 1/16), члана 2. и члана 4. Одлуке о постављању мањих монтажних објекта привременог карактера на површинама јавне намене у пословне сврхе („Службени гласник Општине Лучани“ број 19/13), важећег Програма постављања монтажних објеката на површинама јавне намене у дане сабора и члана 8. Одлуке о локалним комуналним таксама („Службени гласник општине Лучани“ број 8/11 и 8/12), расписује

КОНКУРС

за одређивање корисника места за постављање привремених објеката на

јавним површинама у Гучи у време одржавања 56. Драгачевског сабора трубача у Гучи

Конкурс за други пут објављене привремене објекте спровешће се путем писаних понуда и усменог јавног надметања за објекте, по најнижим почетним износима, и то:

ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКАТ

НАЈНИЖИ ИЗНОС ДИНАРА

 

              НАМЕНА/МЕСТО

ЗОНА/АДРЕСА

            МЕРЕ

1

Шатра СТОЛАРСКА

I

Ул. Републике

150 m2

300.000,00

2

Шатра ПОРЕСКА УПРАВА

I

Ул.Чеде Васовића

200 m2

400.000,00

3

Роштиљ ГАРАЖА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

I

Ул. Проте Гучанина

9 m

225.000,00

Регистрација учесника и поступакд р у г о г јавног надметања одржаће се у понедељак27.07.2016.године са почетком у 11,00 часова у просторијама Општинске управе општине Лучани у Гучи (зграда старог Начелства).

Конкурсна документација:

1) писани захтев за коришћење јавних површина са понудом почетног износа који не може бити мањи од најнижег износа;

2) решење орган надлежног за упис у одговарајући регистар привредних и других субјеката;

3) уверење да је привредни субјект измирио локалне јавне приходе буџету општине Лучани;

4) доказ о уплати депозита – износ од 10% од оглашеног износа за место, рачун број: 840-938804-14, намена: Депозит по основу лицитације за 56. Драгачевски сабор трубача у Гучи, корисник: Општинска управа општине Лучани, позив на број 97 КБ 060 ПИБ;

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове утврђене законом и конкурсном документацијом.

Затворене пријаве на конкурс се достављају поштом или преко писарнице општине Лучани – Општинска управа, Ул. Републике бб, 32230 Гуча, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА 56. ДРАГАЧЕВСКОМ САБОРУ ТРУБАЧА У ГУЧИ – НЕ ОТВАРАТИ“, закључно до 10,30 часова, дана 27.06.2016.године. Пријаве се подносе за сваки објекат посебно. Један учесник може поднети само једну пријаву за исти објкат на истом месту.

Избор корисника извршиће Комисија за спровођење конкурса, искључиво на основу највише понуђеног износа за једно место. Ако једно место тражи један корисник, истом ће се то место дати по понуђеном износу. Ако једно место тражи више од једног корисника, избор ће се извршити у поступку усменог јавног надметања између два понуђача која су благовремено доставила уредне пријаве са највишим износима за исто место, а подизање понуде учесника у јавном надметању је 5% од оглашеног најнижег износа у неограниченом броју кругова надметања. Избор корисника места за постављање привремених објеката ће се извршити одмах по завршетку јавног надметања и о томе ће се истовремено обавестити сви учесници на конкурсу.

Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања, у року од три дана. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити уплаћен на рачун локлане комуналне таксе- накнаде за коришћење јавних површина.

Плаћање локалне комуналне таксеза коришћење места врши се у року утврђеном решењем Општинске управе општине Лучани.

Плаћање трошкова за комуналне услуге врши се по рачуну надлежног јавног предузећа.

Објекти за роштиљ се сврставају у врсту кетеринг објеката у којим се припрема храна, ради услуживања и потрошње на другом месту, на основу члана 20. Правилника о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката, а у вези са чланом 67. став 3. Закона о туризму („Службени гласник РС“ број 36/09...84/15).

Разгледање и упознавање са условима коришћења понуђених површина, могуће је извршити сваког радног дана од 08,00 до 15,00 часова закључно са 27.06.2016.године.

Информације у вези овог конкурса могу се добити на следеће бројеве телефона: 032/515-0628 и 032/515-0632.

Јавни оглас ће бити објављен на званичном сајту општине Лучани, www.lucani.rs и на огласној табли општине Лучани-зграда Начелства у Гучи.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

JoomShaper