Конкурс за одређивање корисника места за постављање привремених објеката на површинама јавне намене у Гучи у време одржавања 56. Драгачевског сабора трубача у Гучи

Општинска управа општине Лучани, на основу одредаба члана 13. и 38. став 4. Одлуке о Драгачевском сабору трубача у Гучи („Службени гласник општине Лучани“ број 1/16), члана 2. и члана 4. Одлуке о постављању мањих монтажних објекта привременог карактера на површинама јавне намене у пословне сврхе („Службени гласник Општине Лучани“ број 19/13),Програма постављања монтажних објеката на површинама јавне намене у дане Сабора од 05.07.2016. године и члана 8. Одлуке о локалним комуналним таксама („Службени гласник општине Лучани“ број 8/11 и 8/12), расписује

КОНКУРС

за одређивање корисника места за постављање привремених објеката на

површинама јавне намене у Гучи у време одржавања 56. Драгачевског сабора трубача у Гучи

у периоду од 10 – 14. августа 2016. године

Конкурс ће се спровести на начин који поштује следећи редослед у разматрању понуда, и то:

  1. Првенствено путем ОБЈЕДИЊЕНЕ писане понуде и усменог јавног надметања за све привремене објекте на свим јавним површинама, по најнижем почетном износу од 1.700.000,00 динара за површине и врсту угоститељске делатности на локацијама ближе описане у табеларном приказу, које у смислу ове тачке конкурса представљају јединствену целину за коришћење,

или

  1. Путем ПОЈЕДИНАЧНЕ писане понуде и усменог јавног надметања за привремене објекте према месту, површини и врсти угоститељске делатности, по најнижим почетним износима, ближе описаним у табеларном приказу, за случај да у смислу тачке 1 конкурса не буде било заинтересованих понуђача за обједињену понуду која обухвата све 4 локације истовремено.

ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ

 

НАМЕНА/МЕСТО

ВРСТЕ УГОСТИТЕЉСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

МЕРЕ

НАЈНИЖИ ИЗНОС

(у РСД)

1

Стадион ФК „Драгачево“ Гуча

Продаја само алкохолних и безалкохолних пића које производи или дистрибуира искључиво генерални спонзор Сабора – Апатинска пивара, и остали спонзори сабора, без могућности постављања роштиља

1200 m2

1.200.000,00

2

Пивница (испред улаза у стадион)

Продаја алкохолних и безалкохолних пића које производи или дистибуира искључиво генерални спонзор Сабора – Апатинска пивара, и остали спонзори Сабора, са могућношћу постављања роштиља

150 m2

150.000,00

3

Кошаркашки терени(паркинг према помоћном фудбалском терену)

Продаја алкохолних и безалкохолних пића које производи или дистибуира искључиво генерални спонзор Сабора – Апатинска пивара, и остали спонзори Сабора, са могућношћу постављања роштиља (на овом простору генерални спонзор може, али и не мора да постави Јелен штанд или фигуру Јелен Апатински)

150 m2

150.000,00

4

Пореска управа

Шатра у Ул. Чеде Васовића (уз продају алкохолних и безалкохолних пића које производи или дистибуира искључиво генерални спонзор Сабора – Апатинска пивара, и остали спонзори Сабора).

100 m2

200.000,00

УКУПНА ПОВРШИНА

1600 m2

1.700.000,00

Регистрација учесника и поступак јавног надметања одржаће се у петак 15.07.2016. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Општинске управе општине Лучани у Гучи (зграда старог Начелства).

Конкурсна документација:

1) писани захтев за коришћење јавних површина са понудом почетног износа који не може бити мањи од најнижег износа;

2) решење орган надлежног за упис у одговарајући регистар привредних и других субјеката;

3) уверење да је привредни субјект измирио локалне јавне приходе буџету општине Лучани;

4) доказ о уплати депозита – износ од 10% од оглашеног износа за место, рачун број: 840-938804-14, намена: Депозит по основу лицитације за 56. Драгачевски сабор трубача у Гучи, корисник: Општинска управа општине Лучани, позив на број 97 КБ 060 ПИБ;

Право учешћа на конкурсу имају сви привредни субјекти (правна лица и предузетници) који испуњавају услове утврђене законом и конкурсном документацијом.

Затворене пријаве на конкурс се достављају поштом или преко писарнице општине Лучани – Општинска управа, Ул. Републике бб, 32230 Гуча, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА 56. ДРАГАЧЕВСКОМ САБОРУ ТРУБАЧА У ГУЧИ – НЕ ОТВАРАТИ“, закључно до 10,30 часова, дана 15.07.2016.године. Пријаве се подносе у једном износу за све површине заједно или за сваку од површина појединачно.

Избор корисника извршиће Комисија за спровођење конкурса, искључиво на основу највише понуђеног износа и то првенствено на основу ОБЈЕДИЊЕНИХ писаних понуда, а за случај да не буде било писаних обједињених понуда, избор корисника ће се спровести одабиром највише понуђеног ПОЈЕДИНАЧНОГ износа.Ако једно место тражи један корисник, истом ће се то место дати по понуђеном износу, који не може бити нижи од објављеног почетног износа. Ако повшину из табеларног приказа тражи више од једног корисника, избор ће се извршити у поступку усменог јавног надметања између два понуђача која су благовремено доставила уредне пријаве са највишим износима за предметну површину, а подизање понуде учесника у јавном надметању је 5% од оглашеног најнижег износа у неограниченом броју кругова надметања. Избор корисника укупне површине за постављање привремених објеката ће се извршити одмах по завршетку јавног надметања и о томе ће се истовремено обавестити сви учесници на конкурсу.

Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања, у року од три дана. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити уплаћен на рачун локлане комуналне таксе- накнаде за коришћење јавних површина.

Плаћање локалне комуналне таксеза коришћење места врши се у року утврђеном решењем Општинске управе општине Лучани.

Плаћање трошкова за комуналне услуге врши се по рачуну надлежног јавног предузећа.

На површинама које се налазе у другој зони врши се продаја алкохолних и безалкохолних пића.

Роштиљи се сврставају у врсту кетеринг објеката у којим се припрема храна, ради услуживања и потрошње на другом месту, на основу члана 20. Правилника о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката, а у вези са чланом 67. став 3. Закона о туризму („Службени гласник РС“ број 36/09...84/15) и исти се могу поставити на свим локацијама предметне површине, осим на Стадиону ФК “Драгачево“.

Разгледање и упознавање са условима коришћења понуђених површина, могуће је извршити сваког радног дана од 08,00 до 15,00 часова закључно са 15.07.2016.године.

Информације у вези овог конкурса могу се добити на следеће бројеве телефона: 032/515-0628 и 032/515-0632.

Јавни оглас ће бити објављен на званичном сајту општине Лучани, www.lucani.rs, огласној табли општине Лучани-зграда Начелства у Гучи, Радију „Д“ Лучани, ТВ „Телемарк“ и ТВ „Галаксија“.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Број: 352-25/2016-02 од 07.07.2016. године

JoomShaper