E управа

 

Обрасци урбанизам и инспекциске службе

ОБРАЗАЦ захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину 

ОБРАЗАЦ захтева за издавање ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ  lupa

ОБРАЗАЦ захтева за издавање ИНФОРМАВИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ  117989 35559 128 find magnifying glass search icon

ОБРАЗАЦ захтева за фор. КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХ. ПР.УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА  117989 35559 128 find magnifying glass search icon

ОБРАЗАЦ захтева за формирање комисије за ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА   117989 35559 128 find magnifying glass search icon

ОБРАЗАЦ захтева за пријављивање ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКТА   117989 35559 128 find magnifying glass search icon

ОБРАЗАЦ захтева за издавање ЛОКАЦИЈСКЕ ДОЗВОЛЕ  117989 35559 128 find magnifying glass search icon

ОБРАЗАЦ захтева за издавање решења о ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА  117989 35559 128 find magnifying glass search icon

ОБРАЗАЦ захтева за издавање УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ   117989 35559 128 find magnifying glass search icon

ОБРАЗАЦ захтева за издавање УВЕРЕЊЕ  117989 35559 128 find magnifying glass search icon

Поступак за грађевинске и употребне дозволе  117989 35559 128 find magnifying glass search icon

ОБРАЗАЦ захтева за одлучивање о потреби израде процене утицаја пројекта на животну средину   117989 35559 128 find magnifying glass search icon

ОБРАЗАЦ пријаве комуналном инспектору  117989 35559 128 find magnifying glass search icon

ОБРАЗАЦ пријаве за процену оштећења објекта од елементарних непогода  117989 35559 128 find magnifying glass search icon

ОБРАЗАЦ захтева за ПРИЈАВУ ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  117989 35559 128 find magnifying glass search icon

ОБРАЗАЦ пријаве радова на текућем одржавању објекта  117989 35559 128 find magnifying glass search icon

ОБРАЗАЦ захтева за промену намене пољопривредног земљишта  117989 35559 128 find magnifying glass search icon

ОБРАЗАЦ захтева за за утврђивање услова за такси превоз   117989 35559 128 find magnifying glass search icon

ОБРАЗАЦ захтева за издавање водне сагласности   117989 35559 128 find magnifying glass search icon

ОБРАЗАЦ захтева за излазак ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА  117989 35559 128 find magnifying glass search icon

ОБРАЗАЦзахтева за излазак инспектора за унапређење и заштиту животне средине  117989 35559 128 find magnifying glass search icon

ОБРАЗАЦзахтева за излазак Комуналног инспектора  117989 35559 128 find magnifying glass search icon

ОБРАЗАЦЗахтевa за утврђивање испуњености услова за обављањe делатности  117989 35559 128 find magnifying glass search icon

ОБРАЗАЦ захтева за издавање водних услова  117989 35559 128 find magnifying glass search icon

ОБРАЗАЦ захтева за издавање УВЕРЕЊА – ПОТВРДЕ   117989 35559 128 find magnifying glass search icon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

JoomShaper