Одлуке скупштине

2015

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ДИРЕКЦИЈА pdf-icon

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП КОМУНАЛАЦ ЛУЧАНИ pdf-icon

ПРАВИЛНИК  О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ЦРВЕНОМ КРСТУ ЛУЧАНИ pdf-icon

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ pdf-icon

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЦРКВЕНИМ УСТАНОВАМА pdf-icon

ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ pdf-icon

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ pdf-icon

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ pdf-icon

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ pdf-icon

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ pdf-icon

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ pdf-icon

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉАЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ pdf-icon

ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ pdf-icon

2014

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА 2013 ГОДИНУ

Службени гласник бр.6 из 2014    pdf-icon

Службени гласник бр.1 из 2014   pdf-icon

Службени гласник бр.2 из 2014   pdf-icon

Службени гласник бр.3 из 2014   pdf-icon

----------------------------------------------

Службени гласник бр.19 из 2013   pdf-icon

Службени гласник бр. 18 из 2013   pdf-icon

Службени гласник бр.17 из 2013   pdf-icon

Службени гласник бр.16 из 2013    pdf-icon

Службени гласник бр. 15 из 2013.  pdf-icon

-Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Лучани

Службени гласник бр. 14 из 2013.   pdf-icon

-Одлука о висини стопе пореза на имовину Општине Лучани

-Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Општине Лучани

-Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину

Службени гласник бр. 12 из 2013.     pdf-icon

-Одлука о изменама и допунама одлуке о организацији Драгачевског сабора трубача у Гучи
-Одлука о изменама и допунама одлуке о регулисању саобраћајанасељеним местима општине Лучани
-Решење о разрешењу и избору чланова Општинског већа општине Лучани
-Решење о разрешењу ВД директора ЈП „Дирекција за изградњу“Лучани
-Решење о именовању ВД директора ЈП „Дирекција за изградњу“Лучани
-Закључак о престанку мандата члану Општинског већа
 
-Одлука о именама и допунама одлуке о буџету општине Лучани за 2013. годину

Службени гласник бр.10 из 2013    pdf-icon 

-Oдлука о додели јавних признања  општине Лучани за 2013. годину 
-Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Сабора трубача у Гучи 
-Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању стајалишта за линијски превоз путника на подручју општине Лучани  
-Одлука о укидању општинског фонда за противпожарну заштиту  
-Годишњи план рада општинског штаба за ванредне ситуације општине Лучани за 2013. годину
-Решење о отуђењу непокретности  
-Решење о давању сагласности на закључке координационог тела ЈП „Рзав“ Ариље  
-Решење о давању сагласности на програм рада Центра за социјални рад општине Лучани за 2013. годину 
-Решење о давању сагласности на програм рада и финансијски план туристичке организације општине Лучани за 2013. годину 
-Решење о давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и комуналну делатност“ Лучани
-Решење о давању сагласности на одлуку Управног одбора дечјег вртића „Наша радост“ Лучани
-Решење о именовању директора Центра за социјални рад општине Лучани  
-Закључак о прихватању извештаја о раду ЈКП „Дубоко“ Ужице у 2012. години  
-Закључак о прихватању извештаја о раду и финансијском пословању међуопштинског историјског архива за Град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани у 2012. години 
-Закључак о прихватању извештаја о раду Центра за социјални рад општине Лучани у 2012. години
-Закључак о прихватању извештаја о раду општинског штаба за ванредне ситуације општине Лучани у 2012. години 
-Закључак о прихватању годишњег финансијског извештаја дечјег вртића „Наша радост“ Лучани за 2012. годину
-Одлука о престанку мандата одборника у скупштини општине Лучани Милана Раичића
-Одлука о престанку мандата одборника у Скупштини општине Лучани Ненада Матијашевића
-Одлука о потврђивању мандата одборника у скупштини општине Лучани Милорада Дмирића
-Одлука о потврђивању мандата одборника у скупштини општине Лучани Иване Домановић
-Одлука о приступању доношењу новог Статута општине Лучани
-Одлука о висини стопе пореза на имовину
-Одлука о потврђивању одлука и решења ЈП „Дирекција за изградњу и комуналну делатност“ Лучани
-Одлука о сагласности Скупштине општине у поступку регистрације ЈП „Дирекција за изградњу и комуналну делатност“.
-Одлука о изменама и допунама одлуке о Општинској управи општине Лучани.
-Одлука о радним односима, платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Лучани
-Одлука о давању сагласности на Статут Туристичке организације општине Лучани
-Одлука о давању сагласности на одлуку УО ЈП „Рзав“ Ариље о покрићу губитка умањењем капитала предузећа
-Одлука о давању сагласности на одлуку УО ЈП „Рзав“ Ариље о прихватању информације о активностима на изградњи бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“
-Решење о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама програма пословања ЈП „Рзав“ Ариље
-Решење о именовању Комисије за именовање директора јавних предузећа општине Лучани
Закључак о прихватању извештаја о пословању ЈП „Рзав“ Ариље у 2012. години
-Одлука о проглашењу резултата избора у месним заједницама на делу територије општине Лучани
-Акти комисије за спровођење референдума 
-Одлука о проглашењу резултата гласања на референдуму о доношењу одлука о укидању-увођењу самодоприноса на делу територије општине Лучани
-Одлука о укидању одлуке о увођењу самодоприноса на делу територије општине Лучани
-Оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда на територији општине Лучани за 2013. годину
Службени гласник бр.6. из 2013   pdf-icon
-  Декларација о проглашењу општине Лучани подручјем без присуства генетски модификованих организама
- Одлука о изменама и допунама одлуке о организацији Драгачевског сабора трубача у Гучи
- Одлука о допуни одлуке о путевима
- Одлука о другим изменама и допунама одлуке о образовањуОпштинског штаба за ванредне ситуације општине Лучани
- Одлука о другим изменама и допунама одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Лучани
- Предлог одлуке о укидању одлуке о увођењу самодоприноса на делу територије општине Лучани (МЗ Марковица)
- Предлог одлуке о укидању одлуке о увођењу самодоприноса на делу територије општине Лучани (МЗ Негришори)
- Предлог одлуке о укидању одлуке о увођењу самодоприноса на делу територије општине Лучани (МЗ Турица)
- Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о увођењу самодоприноса на делу територије општине Лучани (МЗ Лис)
- Оодлука о начину изјашњавања грађана месних заједница Негришори, Марковица и Турица о предлогу одлуке о укидању одлуке о увођењу самодоприноса на делу територије општине Лучани и грађана месне заједнице Лис о предлогу одлуке о изменама и допунама одлуке о увођењу самодоприноса на делу територије општине Лучани
- Одлука (сагласност на измене и допуне Статута међуопштинског историјског архива Чачак
- Закључак о прихватању извештаја о финансијском пословању Сабора трубача у Гучи
- Решење (сагласност на годишњи програм пословања ЈП "Дирекција за изградњу и комуналну делатност Лучани за 2013. годину)
- Решење (сагласност на програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2013.г.
- Решење (сагласност на програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2013.г.
- Решење (сагласност на план и програм пословања ЈКП „Дубоко“Ужице за 2013. годину)
- Решење о изменама решења о именовању школског одбора основне школе „Марко Пајић“Вича
- Решење о именовању ВД директора јавне установе Туристичка организација Драгачево
- Решење о именовању Управног и Надзорног одбора јавне установе Туристичка организација Драгачево
- Решење о изменама решења о именовању Општинске изборне комисије
- Решење о именовању директора Библиотеке општине Лучани
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Лучани
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у општинској управи општине Лучани
Одлука о давању сагласности на Статут ЈП "Дирекција за изградњу“  
Одлука о давању сагласности на Статут ЈКП „Комуналац“  
Решење о разрешењу Небојше Матијашевића, председника општинске изборне комисије
-Одлука о изменама и допунама одлуке о подели ЈП "Дирекција за изградњу и комуналну делатност“ Лучани и оснивању ЈП "Дирекција за изградњу“ Лучани и ЈКП „Комуналац“ Лучани
-Одлука о давању сагласности на нацрт плана поделе ЈП „Дирекција за изградњу и комуналну делатност“ Лучани.
-Решење о именовању надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу“ Лучани.
-Решење о именовању надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Лучани
-Одлука о приступању Регионалној агенцији за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа
-Решење о именовању Аца Луковића за члана Скупштине Регионалне агенције за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа
-Решење о давању сагласности на програм активности и финансијски план Центра за културу и спорт општине Лучани
-Решење о давању сагласности на програм рада и финансијски план Библиотеке општине Лучани
 Акти Комисије за спровођење референдума
-Одлука о увођењу самодоприноса на подручју Месне Заједнице Дучаловићи
-Одлука о увођењу самодоприноса на подручју Месне Заједнице Глог
-Одлука о увођењу самодоприноса на подручју Месне Заједнице Горњи Дубац
-Одлука о увођењу самодоприноса на подручју Месне Заједнице Крстац  
-Одлука о изменама и допунама одлуке о увођењу самодоприноса на делу територије општине Лучани
JoomShaper