joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Реконструисан пут Доња Краварица - Лопаш

Завршени су радови на реконструкцији путног правца Доња Краварица - Лопаш у дужини од 2 800 м, вредност радова је око 20 милиона динара а извођач радова је предузеће "Штрабаг" из Чачка.

Опширније: Реконструисан пут Доња Краварица - Лопаш

Веће разматрало извештаје о пословању јавних предузећа

Општинско веће општине Лучани одржало је 8. новембра своју седницу на којој су најпре, разматрани и усвојени извештаји о пословању регионалних предузећа ЈП "Рзав" Ариље и ЈКП "Дубоко" Ужице у првих девет месеци текуће године.  

Опширније: Веће разматрало извештаје о пословању јавних предузећа

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДРАГАЧЕВО ПУТЕВИ“ ГУЧА

ЈАВНИ КОНКУРС ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДРАГАЧЕВО ПУТЕВИ“ ГУЧА 


1. Расписује се Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа „Драгачево путеви“ Гуча.  

2. Подаци о јавном предузећу:  
- назив предузећа: Јавно предузеће „Драгачево путеви“ Гуча;  
- седиште предузећа: Гуча, улица Републике број 72;  
- матични број предузећа: 20932775;  
- ПИБ: 108108260;  
- претежна делатност предузећа: 4211 - изградња путева и аутопутева.  
 
3. Радно место: директор Јавног предузећа „Драгачево путеви“ Гуча. 
    Директор се именује на период од четири године. 

4. За избор директора предузећа потребно је испунити следеће услове: 

- да је пунолетан и пословно способан, 
- да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама, 
- да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из алинеје 2. овог става, 
- да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа, 
- да познаје област корпоративног управљања, 
- да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова, 
- да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке, 
- да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, 
- да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно лечење алкохоличара; забрана вршења позива, делатносит и дужности.   
  
5. Место рада: Гуча, улица Републике број 72. 

6. Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 65/16). 
 
7. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
 
8. Пријаве на јавни кокурс са потребном документацијом и доказима подносе се у запечаћеној ковети, препорученом пошиљком или лично на писарници Општинске управе општине Лучани, 32240 Лучани, улица Југословенске армије број 5, Комисији за спровођење конкурса за избор директора ЈП „Драгачево путеви“ Гуча, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора ЈП „Драгачево путеви“ Гуча“. 
 
9. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата; датум и место рођења; адрсу становања; број телефона; e - mail адресу; податке о образовању; податке о врсти и дужини радног искуства, податке о познавању корпоративно управљања и податке о посебним областима знања. 

10. Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се следећи докази: 

- извод из матичне књиге рођених издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама („Сл. гласник РС“ бр. 20/09, 145/14 и 47/18), 
- уверење о пословној способности издато од стране надлежног Центра за социјални рад, 
- уверење о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“, 
- диплома о стручној спреми, 
- исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из који се доказује најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање), 
- исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима  јавног  предузећа  (потврде  или други акти из којих се доказује да лице има најмање три године радног искуства на пословима који су  повезани са пословима јавног предузећа), 
- исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из којих се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу послова), 
- изјава оверена код јавног бележника да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке, 
- уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно лечење алкохоличара; забрана вршења позива, делатносит и дужности, не старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији. 
 
11. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.  
 
12. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Ацо Луковић, телефон 060-438-8001, сваког радног дана од 07,оо до 15,оо часова. 
 
 
Скупштина општине Лучани 
 
У Лучанима, 25.10.2019. године,  
број 06-135-6-2/2019-I 
 
 Заменик председника 
 Зорица Ковачевић, с.р.

Министар Стефановић, Дробњак и Грчић посетили општину Лучани

Потпредседник Владе Републике Србије и министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић посетио је општину Лучани заједно са Милорадом Грчићем, директором ЕПС-а и Зораном Дробњаком, директором ЈП Путеви - Србија.

Опширније: Министар Стефановић, Дробњак и Грчић посетили општину Лучани

Одборници усвојили статут "Рзава", програм пословања "Дубоког", дефинисали конкурс за директора "Драгачево путева"

Седница Скупштине општине Лучани је одржана данас у биоскопској сали Дома културе, због реконструкције Скупштинске сале, која је у току. Седници је присуствовало 25 одборника који су најпре, усвојили Статут ЈП "Рзав" Ариље. Статутом се предвиђају три члана у Надзорном одбору овог предузећа, где је један стални члан из града Чачка као највећег оснивача, други члан је из реда запослених а трећи из осталих општина оснивача, који се мењају на сваке четири године.

Опширније: Одборници усвојили статут "Рзава", програм пословања "Дубоког", дефинисали конкурс за директора...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА НА ПРИКУПЉАЊУ ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА

На основу Одлуке о расписивању Јавног конкурса за ангажовање лица на прикупљању геопросторних  података за канализациону и путну мрежу ( I број:400-310/ 17 од 24.09. 2019. године) за потребе реализације пројекта ,,Управљање јавном својином - у циљу  увећања прихода, одговорности и транспарентности јавне управе и унапређења економских услова у пословном окружењу“, број уговора 48-00-000-32/2016-28-14 који се  финансира у оквиру грант шеме Подршка јединицама локалне самоуправе, EuropeAid/139223/ ID/ACT/RS у оквиру програма Exchange 5, Конкурсна комисија општине Ариље, дана 25.09.2019. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА НА ПРИКУПЉАЊУ ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ И ПУТНУ МРЕЖУ НА ПРОЈЕКТУ ,, Управљање јавном својином - у циљу  увећања прихода , одговорности и транспарентности јавне управе и унапређења економских услова у пословном окружењу“.

Опширније: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА НА ПРИКУПЉАЊУ ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА

Поклон ваучери за децу из поплављених породица

Данас су у Лучанима и Гучи подељени ваучери у износу од 12.000 динара за 71 дете, узраста до 18 година Средства су искључиво намењена за помоћ породицама из општине Лучани које су претрпеле штету у јунским поплавама, а приоритет су имале породице са децом. Наиме, на иницијативу Небојше Рачића из Гуче, који 22 године живи и ради у Золикону у Швајцарској, у овој општини обезбеђена су средства за помоћ поплављенима у општини Лучани. Додељени ваучери ће се искористити у продавници ”Дијана” у Лучанима за школски програм, беби опрему и дечију одећу и обућу.

Отварање погона за производњу џакова

Председник општине Лучани, Миливоје Доловић, састао се данас у Лучанима са представницима компаније „Balkan Top Packaging“ д.о.о. чије је главно седиште у Италији а која је заинтересована за инвестирање у општини Лучани, отварањем погона за производњу „џамбо“ џакова.

Опширније: Отварање погона за производњу џакова

Скупштина усвојила шестомесечне извештаје о раду јавних предузећа

Скупштина општине Лучани одржала је десету седницу у овом сазиву и усвојила све тачке дневног реда које су недавно разматране и усвојене на седници Општинског већа.

Одборници су данас усвојили извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за период 01.01.-30.06.2019. године, затим дали су сагласност на Статут овог регионалног предузећа.

Опширније: Скупштина усвојила шестомесечне извештаје о раду јавних предузећа

КОНАЧНА ЛИСТА ПРОЈЕКТА "ЗАСАД ЗА ЗАЈЕДНИЦУ"

Канцеларија за пољопривреду Општине Лучани објављује коначну листу реда првенства на пројекту "Засад за заједницу Лучани". Жалбе на коначну листу реда првенства подносе се на писарници Општине Лучани, са назнаком за пројекат Засад за заједницу Лучани. Рок за жалбе је 06. септембар 2019. године.

КОНАЧНА ЛИСТА (pdf)

Општина Лучани - велико градилиште

Председник општине, Миливоје Доловић је од почетка свог мандата приступио стратегији интензивног развоја општине за квалитетан живот, најпре младих, образованих људи који имају услове да образују своје породице и квалитетно живе и раде у свом родном крају.

Опширније: Општина Лучани - велико градилиште

Веће донело правилник о додели помоћи за градом погођене

На седници Општинског већа, општине Лучани, која је одржана 23. августа разматран је најпре, степен усклађености планираних и реализованих активности пословања ЈКП "Дубоко" за првих шест месеци ове године и дата сагласност на Статут овог предузећа.

Опширније: Веће донело правилник о додели помоћи за градом погођене

Веће усвојило први ребаланс буџета

Општинско веће општине Лучани је на својој данашњој седници разматрало и усвојило предлог одлуке о ребалансу општинског буџета. Највеће измене у самом буџету су настале због санирања огромних штета насталих због катастрофалне поплаве 3. јуна.

Опширније: Веће усвојило први ребаланс буџета

Нова улагања у општину Лучани

Председница Владе Републике Србије, Ана Брнабић, посетила је општину Лучани. Она је најпе обишла радове на новоасвалтираном путном правцу Станићи - Белица у Гучи, затим пекару "Максимил" у Ђераћу а онда и насип обишла најавила је данас да ће Влада до краја године укупно издвојити нешто више од 400 милиона динара само за општину Лучани.

Опширније: Нова улагања у општину Лучани

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ У 2019 ГОДИНИ

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 и 47/18), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Лучани за 2019. годину („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 10/19)  измене Програма на које је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде дало сагласност бр: 320-005633/2019-09 и члана 72. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани” бр. 16/18), Председник општине  Лучани дана 19. 07. 2019. године расписује


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ У 2019 ГОДИНИ 

Опширније: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ У 2019 ГОДИНИ

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top