joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), Општинска управа општине Лучани оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛУЧАНИ

Рани јавни увид Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Лучани (текстуални и графички део) одржаће се у трајању од 15 дана, од 03. септембра 2018. године до 17. септембра 2018. године.

У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи, материјал за рани јавни увид „Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Лучани“, биће изложен у просторијама Општинске управе општине Лучани, II спрат, сала Општинског већа, улица Југословенске армије број 5, Лучани, сваког радног дана 8-14 сати уз присуство представника стручне службе и на сајту општине Лучани: www.lucani.rs .

У току трајања раног јавног увида, сва заинтересована физичка и правна лица могу да изнесу своје примедбе на материјал за рани јавни увид „Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Лучани“, искључиво у писаном облику и доставе их стручној служби Општинске управе - Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовину и инспекцијске послове, на писарницу Општинске управе у Лучанима или да их упуте путем поште на адресу: Општинска управа општине Лучани, Југословенске армије број 5, 32240 Лучани.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top