joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и ), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15) оглашава

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ОВЧАР БАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ОВЧАР БАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана генералне регулације за део насељеног места Овчар Бања на територији општине Лучани (у даљем тескту: Нацрт плана генералне регулације) и Извештај о стратешкој процени утицаја плана генералне регулације за део насељеног места Овчар Бања на територији општине Лучани на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се ОД 19. НОВЕМБРА 2018. ГОДИНЕ ДО 18. ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у зградама Општинске управе општине Лучани у Лучанима, ул. ЈА 5 и Oпштинске управе општинe Лучани у Гучи, Републике бб, као и на интернет страници општине Лучани (http://lucani.rs/index.php/sr/planovi-generalne-regulacije).  Физичка и правна лица примедбе на Нацрт плана генералне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми Општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 18. децембром 2018. године. Примедбе на Нацрт плана генералне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Општинској управи општине Лучани, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовину и инспекцијске послове, ул.ЈА 5, Лучани.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у четвртак 6. децембра 2018. године са почетком у 1100 часова, у згради Општинске управе општине Лучани, ул. ЈА 5. 

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ биће одржана по завршетку јавног увида, у петак 28. децембра 2018. године са почетком у 1100 часова, у згради Општинске управе општине Лучани, ул. ЈА 5.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top