joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18), чланом 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15) оглашаваУ складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18), чланом 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15) оглашава

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛУЧАНИ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Измене и допуне плана генералне регулације за насељено место Лучани  (у даљем тескту: Нацрт Измене и допуне плана генералне регулације) одржаће се ОД 18. марта 2019. ГОДИНЕ ДО 16. априла 2019. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у згради Општинске управе општине Лучани у Лучанима, ул. ЈА 5, као и на интернет страници општине Лучани (http://www.lucani.rs).  Физичка и правна лица примедбе на Нацрт Измене и допуне плана генералне регулације могу доставити у току трајања јавног увида, закључно са 16. априлом 2019. године. Примедбе на Нацрт Измене и допуне плана генералне регулације могу се доставити  Општинској управи лично и поштом, на адресу: Општинска управа општине Лучани, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовину и инспекцијске послове, ул.ЈА 5, Лучани.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ биће одржана по завршетку јавног увида, у уторак 22. априла 2019. године са почетком у 1300 часова, у згради Општинске управе општине Лучани, ул. ЈА 5.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top