joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

ПРОДАЈА СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА 

На основу члана 27. Закона о јавној својини ( „Сл. Гласник РС“, бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. Закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) и Одлука о давању сагласности за покретање поступка отуђења покретних ствари у својини општине Лучани („Сл. Гласник општине Лучани“, бр.13/2018 и 5/2019), Општинска управа општине Лучани објављује: 

ОГЛАС О ПРОДАЈИ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ПУТЕМ ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ 

 

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ 

1. „CHEVROLET EPICA LS 2.0”, регистарске ознаке LU 002-MG, број шасије KL1LF69KJ9B157909, година производње 2009, запремина мотора 1993 цм3;  

2. „ŠKODA SUPERB CLASSIC 2.8”, регистарске ознаке LU 004-SS, број шасије TMBDT23U789008168, година производње 2007, запремина мотора 2771 цм3; 

3. „VAZ LADA 21214-120-50 1.7I”, регистарске ознака LU 009-IO, број шасије XTA212140C2048091, година производње 2012, запремина мотора 1690 цм3; 

 

ПОЧЕТНА ЦЕНА

1. „CHEVROLET EPICA LS 2.0”, регистарске ознаке LU 002-MG, број шасије KL1LF69KJ9B157909, година производње 2009, запремина мотора 1993 цм3;  Почетна цена: 90.992,48 динара 
2. „ŠKODA SUPERB CLASSIC 2.8”, регистарске ознаке LU 004-SS, број шасије TMBDT23U789008168, година производње 2007, запремина мотора 2771 цм3; Почетна цена: 228.244,33 динара 
3. „VAZ LADA 21214-120-50 1.7I”, регистарске ознака LU 009-IO, број шасије XTA212140C2048091, година производње 2012, запремина мотора 1690 цм3; Почетна цена: 140.515,49 динара 

 

ПОДАЦИ О ВОЗИЛИМА 

1. „CHEVROLET EPICA LS 2.0”, регистарске ознаке LU 002-MG, број мотора X20D1119676K, број шасије KL1LF69KJ9B157909, година производње 2009, запремина мотора 1993 цм3, боја 7В сива светла метализирана, снага мотора 105 kw, категорија: путничко возило, погонско гориво: безоловни бензин, број седишта:5, број осовина:2, највећа дозвољена маса 1945 кг, 

2. „ŠKODA SUPERB CLASSIC 2.8”, регистарске ознаке LU 004-SS, број мотора AMX042095, број шасије TMBDT23U789008168, година производње 2007, запремина мотора 2771 цм3, боја: 9М црна метализирана, снага мотора 142 kw, категорија: путничко возило, погонско гориво: безоловни бензин, број седишта:5, број осовина: 2, укупна маса: 2078 кг,  

3. „VAZ LADA 21214-120-50 1.7I”, регистарске ознака LU 009-IO, број мотора 212149461524, број шасије XTA212140C2048091, година производње 2012, запремина мотора 1690 цм3, боја: 6D зелена тамна, снага мотора 61 kw, категорија: путничко возило, погонско гориво: бензин, гас, број седишта: 4, број осовина: 2, највећа дозвољена маса: 1610 кг.   

 

ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА 

Возила се могу прегледати сваког радног дана у периоду од 19.06.2019.године до 03.07.2019.године, уз претходну пријаву доласка на број телефона 032/515-06-26, како би се добиле информације о месту и адреси на којима се возила налазе. Све накнадне рекламације и приговори купца упућени продавцу, након извршене продаје у погледу квалитета и евентуалних недостатака, односно исправности, комплетности и техничких карактеристика возила су искључене. 


КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена. У случају да два или више понуђача понуде цену са истим износом, који је и највиши понуђени износ, најповољнијем понуђачем ће се сматрати онај понуђач чија је понуда раније заведена на писарници Општинске управе општине Лучани. 


ПРАВО УЧЕШЋА 

Право учешћа имају сва правна и физичка лица и предузетници. 


САДРЖИНА ПОНУДЕ 

Понуде се достављају у затвореним ковертама. Затворена коверта са понудом треба да садржи: 

А) безусловну понуду за учешће на јавној продаји, уз навођење износа на који понуда гласи, са подацима о понуђачу, потписану лично или од стране овлашћеног лица понуђача. Подаци за физичка лица су: име и презиме, име оца, адреса, ЈМБГ, број личне карте и место издавања, број телефона. Подаци за правна лица и предузетнике су: назив и седиште, ПИБ, матични број, особа за контакт, број телефона и Фотокопија решења о упису у регистар надлежног органа 

Б) Потписану изјаву којом изјављује да је обавио преглед возила која су предмет јавне продаје и да своју понуду заснива на сопственој процени возила. 


НЕПРИХВАТЉИВА ПОНУДА 

Комисија ће одбити као неприхватљиву: 

А) понуду која је достављена по истеку рока одређеног за достављање (неблаговремена)

Б) понуду уз коју није достваљена изјава (некомплетна) 

В) понуду са износом мањим од утврђене почетне цене и  

Г) понуду која садржи услов 

 

 ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

Понуде са траженом документацијом се достављају у затвореној коверти са обавезном назнаком на лицу коверте:  

„Не отварати – Понуда за учествовање у јавној продаји службених путничких возила“, поштом или непосредном предајом на писарницу Општинске управе опшине Лучани, Ул. Југословенске Амије број 5, сваким радним даном од 7,00 до 15,00 часова. На полеђини коверте обавезно навести име и презиме понуђача (за физичка лица) односно назив понуђача (за правна лица и предузетнике), адресу, број телефона, као и име особе за контакт (за правна лица и предузетнике). Рок за подношење понуда је 04.07.2019.године до 10,00 часова. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Општинске управе општине Лучани најкасније последњег дана наведеног рока, до 10,00 часова. Јавно отварање понуда ће се одржати и у случају да је понуду доставио само један понуђач. 

 

ДАН И МЕСТО ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Јавно отварање понуда одржаће се 04.07.2019.године у 11,00 часова, у просторијама Општинске управе општине Лучани, Ул. Југословенске Армије број 5, у малој сали СО Лучани. Отварању понуда могу присуствовати понуђачи или њихови представници. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење, које ће предати комисији приликом отварања понуда. 


ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

Изабрани понуђач је дужан да износ купопродајне цене уплати на рачун број: 840-812151843-08, Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општине, са позивом на број одобрења 97 15 060, све у складу са Уговором о купопродаји возила. Све порезе, трошкове овере Уговора о купопродаји уговора и трошкове око преноса власништва над купљеним возилом сноси Купац. По закључењу Уговора о купопродаји возила и извршеној уплати купопродајне цене, Купац може преузети возило, заједно са пратећим документима возила.   


ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Оглас о продаји службених путничких возила путем јавне продаје биће објављен на огласној табли Општинске управе општине Лучани, интернет страници Општине Лучани www.lucani.rs, Радију “Д“ и дневном недељнику „Чачански глас“. За све додатне информације заинтересовани учесници јавног надметања, могу се обратити Ивани Дуњић на број телефона 032/515 06 26, сваког радног дана у периоду од 08,00 до 14,00 часова. 


Број 404/1-327/2019-03 

У Лучанима, дана 19.06.2019.године

 

ИЗЈАВА

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top