joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Општинска управа општине Лучани, на основу члана 157. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС" број 41/09, 53/10 и 101/11, 55/14, 32/13- одлука УС, 96/15- др. закон, 9/16- одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019), члана 64. Закона о путевима („Службени гласник РС“ број 41/2018 и 95/18-др. закон), члана 11. став 1. алинеја 3. Одлуке о Драгачевском сабору трубача у Гучи („Службени гласник општине Лучани" број 12/19), члана 12. Одлуке о регулисању саобраћаја у насељеним местима општине Лучани ("Службени гласник општине Лучани" број 10/14) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник. РС“ број 18/16 и 95/18), доноси

Р Е Ш Е Њ Е


I Утврђује се посебан режим саобраћаја у насељу Гуча у периоду од 08.08.2019. године (четвртак од 00:00 часова) до 12.08.2019. године (понедељак до 01:00 часова) за време одржавања 59. Драгачевског сабора трубача у Гучи, и то:


1. Забрањује се транзитни саобраћај кроз насељено место Гуча из правца Чачка, Лучана и Ивањице и усмерава на улице Кнеза Милоша (обилазни пут), Драгачевских трубача и Албанске споменице, постављањем путоказних табли III-13, и то:

- Из правца Чачка код кафане Броћић Милана, са ознаком за правац Ужице, Ариље и Ивањицу;
- Из правца Лучана код "Драчиног" стоваришта (пре бензинске пумпе), са ознаком правца за Чачак и Ивањицу;
- У улици Драгачевских трубача код Института за кромпир, са ознаком правца за Ивањицу и Котражу;
- Из правца Ивањице код зграде Шумске секције, са ознаком правца за Чачак и Ужице (стрелице у правцу ул. Драгачевских трубача);
- Код објекта "Соланум", са ознаком правца за Чачак и Горачиће.
Ради растерећења транзитног саобраћаја преко Гуче поставиће се путоказне табле III-13 у Бјелици, Живици, Горачићима, Царевићима, код Драшковића механе и на Караули како би се транзитни саобраћај усмерио путним правцем из Чачка преко Расовца, Горачића, Живице и Белице и из правца Ивањице, Котраже, Каоне и Виче и истим путним правцем према Чачку.

2. Забрањује се транзитни саобраћај кроз насеље Гуча из правца Ариља општинским путем Доња Краварица-Горња Краварица–Гуча и исти преусмерава на државни пут II-А реда Ариље- Доња Краварица–Лис, постављањем путоказне табле III-13 у Доњој Краварици, са ознаком за Гучу, Чачак и Лучане у правцу Лиса.

3. Забрањује се паркирање возила на коловозу улица Кнеза Милоша (обилазни пут), Драгачевских трубача, Републике, Пионирске (од раскрснице са ул. Браће Дмитровић до раскрснице са ул. Богдана Капелана), Богдана Капелана, Милоша Обилића, Албанске споменице и 7.јула, постављањем знакова II-34 (забрана заустављања и паркирања), на почетку и на крају наведених улица. У улицама Републике (од "каменог моста" до ул. Првомајска), Пионирској, Богдана Капелана, Милоша Обилића и Албанске споменице уз знак II-34 поставиће се додатна табла "осим на тротоару".

4. Улазак и излазак аутобуса на аутобуску станицу вршиће се искључиво са обилазног пута (тј. из улице Кнеза Милоша преко новог моста).

5. За TAXI станицу одређује се паркинг простор преко пута аутобуске станице, са уласком и изласком као за аутобусе.

6. Дозвољава се паркирање:

- За аутобусе посетилаца- на интерној саобраћајници у кругу „Воћар-Продукт“ ДОО Гуча, до попуне слободних места, с тим што на исти аутобуси из свих праваца прилазе од кружног тока на уласку у Гучу преко „Каменог моста“. Након попуне слободних места паркирање се врши у кругу Средње школе Гуча, на који аутобуси улазе из улице Републике;
- За позване госте – са позивницом Председника општине на паркинг простору код мотела „Ас“;
- За учеснике у програму – на спортским теренима Основне школе Гуча. Након попуне слободних места паркирање се врши на интерној саобраћајници у кругу „Воћар-Продукт“ ДОО Гуча, из правца као у алинеји 1. ове тачке;
- За возила за снабдевање – на обележеним и организованим просторима за паркирање;
- За путничка возила посетилаца на потесу: Смонице- катастарске парцеле број 2011/2 и 2011/26 КО Гуча- јавна својина Општине Лучани, на који се улази из улице Кнеза Милоша (кружни пут), а излази на постојећи пут према реци Бјелици, на потесу код „Каменог моста“, катастарске парцеле број 1801, 1802/3 и 1804/3 КО Гуча, на који се улази и излази на обележеном месту на кружном путу.
Сви паркинзи обележиће се знаковима III-32 са додатним таблама.

7. У дане од 08.08.2019. (четвртак од 000 часова) до 12.08.2019. године (понедељак до 0100 часова) забрањује се саобраћај за сва моторна и запрежна возила улицама: Републике од раскрснице са улицом Првомајска до раскрснице улица Републике и Драгачевских трубача, Богдана Капелана од раскрснице са улицом Чеде Васовића до раскрснице са улицом Пионирска, Браће Дмитровић, Проте Гучанина, Чеде Васовић, Браће Јечменић, постављањем знакова II-3 са додатном таблом "осим за доставна возила“ од 06 до 10 часова) на раскрсницама улица: Републике и Кнеза Милоша, Албанске споменице и Драгачевских трубача, Чеде Васовића и Драгачевских трубача.

8. У дане од 08.08.2019. (четвртак од 000 часова) до 12.08.2019. године (понедељак до 0100 часова) дозвољено је саобраћање туристичког возића у насељеном месту Гуча, на релацији од Кружног тока на уласку у Гучу, улицом Републике до скретања у улицу Првомајску, улицом Првомајском до „Воћара“, где ће се исти возић окретати и враћати назад истом релацијом до кружног тока, с тим што возић не може саобраћати наведеном трасом у случају да дође до загушења саобраћаја док се та ситуација не отклони, а све сходно решењу надлежног општинског органа.

9. Возила МУП-а, хитне помоћи, ватрогасна возила, обележена возила јавних предузећа и установа на интервенцији, возила грађана МЗ Гуча и возила Општинске управе општине Лучани (за која возачи покажу ознаку „организатор“) изузимају се из режима саобраћаја прописаног од тачке 1. до 9.

10. Улаз у насеље Гуча дозвољен је из улице Драгачевских трубача улицама Албанске споменице и Милоша Обилића где ће се саобраћај одвијати у оба смера, а улицама Богдана Капелана, Пионирска, Б. Дмитровић и Републике од раскрснице са Б. Дмитровић до раскрснице са Првомајском у једном смеру и улицом Републике до изласка преко Каменог моста на ул. Кнеза Милоша у оба смера.

II Постављање саобраћајне сигнализације за наведени режим саобраћаја обезбедиће Јавно предузеће „Драгачево путеви“ Гуча, дана 07.08.2019. године (среда) до 2400 часа, као и враћање сигнализације у првобитно стање дана 12. (понедељак) августа 2019. године до 1200 часова уз присуство овлашћеног службеног лица ПС Лучани.

III Надзор над спровођењем режима саобраћаја вршиће надлежни органи општине Лучани и ПС Лучани у Гучи.

IV Жалба не задржава извршење решења.

О б р а з л о ж е њ е

На основу члана 157. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, техничко регулисање саобраћаја на општинским путевима и улицама у насељима, врши орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове саобраћаја.

Члан 64. Закона о путевима, између осталог, одређује да орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове саобраћаја, доноси решење о техничком регулисању саобраћаја, у случају одржавања спортске односно друге приредбе на јавном путу, према закону којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима, а која захтева обуставу саобраћаја или другу измену у режиму саобраћаја, по претходно прибављеној сагласности управаљача јавног пута на коме се захтева одржавање спортске или друге манифестације, о чему обавештава орган надлежан за унутрашње послове и управљача јавног пута.

Општинска управа општине Лучани, као орган општине Лучани надлежан за послове техничког регулисања саобраћаја, због посебних услова функционисања насељеног места Гуча за време одржавања 59. Драгачевског сабора трубача у Гучи који се ове године организује од четвртка 08.08.2019. године до недеље 11.08.2019.године, сходно својим надлежностима, приступила је доношењу решења о прописивању посебног режима саобраћаја у насељеном месту Гуча за време трајања ове манифестације.

У том смислу, Општинска управа је у сарадњи са надлежним органима Општине и ПС Лучани у Гучи, извршила анализу организације саобраћаја претходних манифестација, као и процену очекиваног броја гостију на 59. Сабору и дошла до следећих закључака:

- да се број посетилаца из године у годину нагло повећава, да се ове године очекије и већи број гостију (поред домаћих најављен је огроман број из иностранства и бивших југословенских република);
-да се повећава број посетилаца са путничким возилима за које се не може обезбедити паркинг простор у насељу;
- да би омогућавањем саобраћаја кроз насеље током манифестације улице биле потпуно блокиране навалом аутомобила;
- да се протеклог, 58. Сабора, утврђивањем оваквог режима, саобраћај одвијао без загушења.
Стога се намеће као најбоље решење да се моторни саобраћај у току трајања манифестације потпуно измести ван насеља (на ободне улице) са изузетком возила МУП-а, хитне помоћи и ватрогасних возила, као и возила за снабдевање уз временско ограничење. Такође се решава питање паркирања возила на организованим просторима. Насеље се препушта пешацима.
На бази наведеног, а у складу са чланом 12. Одлуке о регулисању саобраћаја у насељеним местима општине Лучани решено је како гласи у диспозитиву.
Жалба не задржава извршење решења сходно Закону о безбедности саобраћаја.
Поука о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грђевинарства, саобраћаја и ифраструктуре РС, Београд, у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје преко ове Управе таксирана са 480,00 динара републичке административне таксе.

Решење доставити:

- МЗ Гуча, ПС Лучани у Гучи; "Аутопревоз" Чачак; Саобраћајној инспекцији Моравичког округа; Предузећу за путеве Чачак; Културном центру општине Лучани; Туристичкој организацији општине Лучани; ЈП „Драгачево путеви“ Гуча; Средствима информисања и у архиву.

Припремила:
Слободанка Вукићевић, шеф Одељења
за урбанизам, грађевинарство,
имовину и инспекцијске послове

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Наташа М. Вујичић, дипл. правник

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top