joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

На основу члана 11. став 1. алинеја 4. и члана 26,  а у вези са чланом 23. став 1. алинеја 2. Одлуке о Драгачевском сабору трубача у Гучи (''Сл. гласник општине Лучани'', број 12/2019, Комисија за спровођење поступка прикупљања писаних понуда за прибављање земљишта у јавну својину општине Лучани за потребе обављање привредне делатности за време 59. Драгачевског сабора трубача у Гучи, формирана Одлуком начелника Општинске управе општине Лучани број 352-20/2019-IV од 17.07.2019. године објављује:

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА

1. ПОЗИВАЈУ СЕ власници односно корисници непокретности односно земљишта означеног у глави VII-2 тачке 1-6. и глави VII-7 тачка 1. Програма коришћења и закупа јавних површина у дане Сабора („Службени гласник општине Лучани“ број 16/19 и 17/19) да поднесу писане понуде ради прибављања земљишта у јавну својину општине Лучани закључењем уговора о закупу, за потребе обављања привредних делатности назначених у поменутим тачкама Програма, за време 59. Драгачевског сабора трубача у Гучи од 08. до 11.08.2019. године.

2. Површина земљишта која се прибавља у јавну својину општине Лучани одређена је у глави VII-2 тачке 1-6. и глави VII-7 тачка 1. Програма коришћења и закупа јавних површина у дане Сабора („Службени гласник општине Лучани“ број 16/19 и 17/19) 

3. Цена закупа земљишта износи до 700 динара по м2 за све дане Сабора и представља тржишну вредност закупа земљишта 

4. У поступку подношења писаних понуда доставља се:- попуњен образац пријаве са личним подацима и подацима о непокретности- доказ о одговарајућем праву на земљишту- лист непокретности не старији од 30 дана од дана подношења понуде односно другу исправу (уговор, оставинско решење и слично) којом доказује постојање овог права- оверена изјава да на непокретности не постоје права трећих лица

Образац пријаве и Програм коришћења и закупа јавних површина у дане Сабора могу се преузети у просторијама Општинске управе општине Лучани у Гучи- зграда старог Начелства као и на званичном сајту општине Лучани http://www.lucani.rs/index.php/sr/ 

5. Рок за подношење понуда износи 5 дана од дана објављивања огласа за подношење понуда, односно до 24.07.2019. године до 10 часова.Понуде се достављају у затвореним ковертама, са назнаком "не отварати - понуда за  прибављање земљишта", непосредно на писарници Општинске управе општине Лучани у Гучи, зграда старог Начелства, сваког радног дана у периоду од 07,00 до 15,00 часова или поштом на адресу: Општинска управа општине Лучани, Републике бб, 32230 Гуча. На полеђини коверте обавезно навести име и презиме понуђача (за физичка лица) односно назив понуђача (за правна лица и предузетнике), адресу, број телефона, као и име особе за контакт (за правна лица и предузетнике).Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Општинске управе општине Лучани најкасније последњег дана наведеног рока, до 10,00 часова.

6. Јавно отварање понуда одржаће се 24.07.2019.године у 11,00 часова, у просторијама Општинске управе општине Лучани у Гучи, Ул. Републике бб, зграда старог Начелства.

Отварању понуда могу присуствовати понуђачи или њихови представници. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење, које ће предати комисији приликом отварања понуда.Јавно отварање понуда ће се одржати и у случају да је понуду доставио само један понуђач.

Комисија ће одбити као неприхватљиву:

А) понуду која је достављена по истеку рока одређеног за достављање (неблаговремена)

Б) понуду уз коју није достваљена прописана документација из тачке 4. алинеја 2. и 3

В) понуду са износом већим од утврђене цене закупа и 

Г) понуду која садржи услов

7. Уговор о закупу земљишта биће закључен са понуђачем чија је понуда прихватљива, само уколико се за његову непокретност покаже заинтересованост од стране привредних субјеката за обављање делатности предвиђених Програмом коришћења јавних површина.

8. За све додатне информације заинтересовани учесници јавног надметања, могу се обратити Загорки Мирковић на број телефона 032/5150632 и Слободанки Вукићевић на број телефона 032/5150615, сваког радног дана у периоду од 08,00 до 14,00 часова.

Број 352-20/2019-IV, дана 17.07.2019.b године

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top