joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 -др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18),
Скупштина општине Лучани, на седници одржаној 27.01.2020. године, донела је

 

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

Члан 1.

Правилником о критеријумима, начину и поступку за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу (У даљем тексту: Правилник), утврђују се критеријуми, начин и поступак за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу.

Средства за финансијску помоћ за вантелесну оплодњу обезбеђују се у буџету општине Лучани.

 

Члан 2.

Критеријуми за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су:

- да пар има држављанство Републике Србије,
- да пар има пребивалиште на територији општине Лучани, односно боравиште за избегла и привремено расељена лица, најмање годину дана пре подношења захтева,
- да пар испуњава здравствене критеријуме које прописала републичка стручна комисија Министарства здравља за вантелесну оплодњу и асистирану репродукцију,
- да жена у моменту подношења захтева није навршила 45 година живота.
- брачни пар има право на финансијску помоћ за један покушај вантелесне оплодње а на основу уредне документације, под условом да испуњава критеријуме прописане законом и да је пар исцрпео све могућности оставаривања овог права у поступку код Републичког фонда здравственог осигурања.

Висина финансијске помоћи износи највише до 300.000,оо динара по пару.

 

Члан 3.

Захтев за доделу финансијске помоћи подноси се Општинској управи општине Лучани.

Захтев за доделу финансијске помоћи мора бити својеручно потписан од стране оба партнера.

Уз захтев за доделу финансијске помоћи се прилаже:

- фотокопија личних карата за брачне - ванбрачне другове, односно фотокопија избегличких легитимација за избегла и интерно расељена лица и уверење Полицијске станице Лучани о боравишту на територији општине Лучани за избегла и интерно расељена лица,
- фотокопије оверених здравствених књижица за брачне - ванбрачне другове,
- извод из матичне књиге венчаних за брачне другове, односно оверена изјава да ванбрачни пар живи заједно,
- уверење о држављанству Републике Србије за оба брачна - ванбрачна друга (осим за избегла лица),
- уверење о пребивалишту за брачне - ванбрачне другове,
- оверена изјава да брачни - ванбрачни пар нема потомство,
- потврда Републичког фонда за здравствено осигурање да је брачни - ванбрачни пар имао три покушаја вантелесне оплодње на терет средстава обавезног здравственог осигурања или доказ да им је захтев одбијен од стране Републичког фонда за здравствено осигурање, осим уколико брачни - ванбрачни пар није искористио средства дозвољена републичким прописима услед неиспуњавања услова у погледу година живота,
- предрачун здравствене установе која ће вршити вантелесну оплодњу, о висини средстава потребних за трошкове вантелесне оплодње,
- фотокопија медицинске документације и лабораторијских налаза које захтева и републичка комисија Министарства здравља, за вантелесну оплодњу.

 

Члан 4.

Након достављања захтева за финансијску помоћ, исти се доставља на даљу надлежност Комисији за вантелесну оплодњу формирану од стране Општинског већа општине Лучани (у даљем тексту: Општинско веће).

 

Члан 5.

Комисија за вантелесну оплодњу (у даљем тексту: Комисија) ће након пријема захтева, исти размотрити, дати своје стручно мишљење и доставити предлог за доделу финансијске помоћи Општинском већу.
О додели финансијске помоћи за вантелесну оплодњу одлучује Општинско веће.

На основу решења Општинског већа о додели финансијске помоћи, Општинска управа општине Лучани ће вршити пренос новчаних средстава одговарајућој здравственој установи која ће вршити вантелесну оплодњу.

Здравствена установа на чији рачун су уплаћена средства је дужна да Општинској управи општине Лучани достави рачун и потврду о обављеним услугама одмах а најкасније у року од 30 дана од дана обављене вантелесне оплодње.

Изузетно, финансијска помоћ се може пренети на текући рачун брачног - ванбрачног пара и то само уколико је брачни - вабрачни пар уз захтев за доделу финансијске помоћи приложио налаз лекара специјалисте којим се потврђује да је због медицинских разлога поступак вантелесне оплодње могуће обавити једино у иностранству.

 

Члан 6.

Корисници финансијске помоћи за вантелесну оплодњу су дужни да додељена средства искључиво користе за намену за коју су опредељена.

Контролу наменског трошења финансијске помоћи за вантелесну оплодњу ће вршти одељење за буџет и финансије Општинске управе општине Лучани.

 

Члан 7.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Лучани“.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
У Лучанима, дана 27.01.2020. године, број 06-6-10/2020-I


ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Зорица Ковачевић

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top