joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Веће разматало реализацију деветомесечног буџета

Општинско веће општине Лучани одржало је своју 59. седницу. На овој седници, најпре је разматран  и усвојен извештај о извршењу буџета општине Лучани за првих девет месеци ове године. Према буџетском извештају остварени приходи у овом периоду износе 406 милиона динара, док су расходи 391 милион динара,што значи да је у овом периоду у буџету општине Лучани остварен суфицит од око 15 милиона динара. Општинско веће општине Лучани одржало је своју 59. седницу. На овој седници, најпре је разматран  и усвојен извештај о извршењу буџета општине Лучани за првих девет месеци ове године. Према буџетском извештају остварени приходи у овом периоду износе 406 милиона динара, док су расходи 391 милион динара,што значи да је у овом периоду у буџету општине Лучани остварен суфицит од око 15 милиона динара. 

Опширније: Веће разматало реализацију деветомесечног буџета

Скупштина усвојила извештаје о раду јавних предузећа и установа

Скупштина општине Лучани је 27. новембра одржала своју 22. седницу на којој је између осталог, прихваћен предлог одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији општине Лучани. Овом одлуком је предвиђен број кућних љубимаца који могу да се држе у стану, дворишту или у заједничком дворишту. Наиме, Законом о ветеринарству је регулисано да свака општина мора да има прихватилиште за псе. Изградња прихватилишта за псе захтева велика новчана средства и посебне услове, пре свега санитарне, а општина Лучани тренутно није у могућности да обезбеди такву локацију и изградњу прихватилишта. Овом одлуком општина Лучани је предвидела ситуацију да до тренутка изградње прихватилишта, морамо спроводити јавну набавку услуге хватања паса луталица који причињавају велике штете и зашта се много средстава из буџета издваја.

Опширније: Скупштина усвојила извештаје о раду јавних предузећа и установа

Веће усвојило план рада вртића уз захтев за повећање пријема деце

Усвајајући извештај о раду предшколске установе Наша радост за претходну годину и план рада за 2017 -18. годину, већници су сугерисали да се у установи направи боља организација запослених, како би био смањен број деце која се налазе на листи чекања. У Лучанима тај број износи 60, док је у Гучи 30 деце на листи чекања.

Опширније: Веће усвојило план рада вртића уз захтев за повећање пријема деце

Дониране куће за три клизиштем угрожене породице

Донацијом Светске и Европске одбојкашке федерације, као и Одбојкашке федерације Азербејџана, завршене су три куће у селу Вичи код Лучана. Породицама угроженим од елементарних непогода протеклих година у тој општини, уручени су кључеви новоизграђених кућа. Донацијом Светске и Европске одбојкашке федерације, као и Одбојкашке федерације Азербејџана, завршене су три куће у селу Вичи код Лучана. Породицама угроженим од елементарних непогода протеклих година у тој општини, уручени су кључеви новоизграђених кућа. 

Опширније: Дониране куће за три клизиштем угрожене породице

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова

На основу Споразума о донацији закљученог између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у оквиру Регионалног стамбеног програма - Потпројекат 5 (у даљем тексту: Потпројекат 5), Уговора о начину спровођења стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 5, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), „ЈУП Истраживање и развој” д.о.о. (у даљем тексту: ЈУП) и општине Лучани  (у даљем тексту: Општина, заведеним код Комесаријата под бројем 9-9/ 225-1-2014, oд 29. октобра 2015. године, код ЈУП-а под бројем 6550 oд 30. октобра 2015. године и код Општине под бројем 400-437/14-II oд 26. октобра 2015. године (у даљем тексту: Уговор о начину спровођења стамбене изградње) и члана 14. став 3. Правилника о условима и мерилима за избор корисника за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника (у даљем тексту: Правилник), а у вези са чланом 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 - СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10), Комисија за избор корисника (у даљем тексту: Комисија), доноси

ОДЛУКУ

Опширније: Одлука о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК У СЛУЧАЈУ КАДА ЈЕ МАЈКА СТРАНИ ДРЖАВЉАНИН

Уз захтев за остваривање права на родитељски додатак, у случају када је мајка детета страни држављанин , потребно је да отац детета приложи, поред прописаних доказа за себе и доказе који се односе на испуњеност услова на страни мајке.

У том смислу потребно је приложити:

· доказ да је мајка страни држављанин (уверење о држављанству);

· доказ да мајка има статус стално насељеног странца или пријаву боравишта на територији Републике Србије (фотокопија исправе којом се доказује статус стално настањеног странца, односно фотокопија пасоша;

· Доказ о здравственом осигурању мајке;

· Доказ о постојању брачне, односно ванбрачне заједнице мајке са оцем детета;

Опширније: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК У СЛУЧАЈУ КАДА ЈЕ МАЈКА СТРАНИ...

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА "ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА КЛИСУРА"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА "ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА КЛИСУРА"

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 43/17. Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 03. до 17. октобра 2017. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина града Чачка и општина Лучани и Пожега. Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и др. Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину. Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 17. октобром 2017. године.

 

- ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА КЛИСУРА”

- ОБАВЕШТЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

- ПРЕГЛЕДНА КАРТА 1 - ПОСЕБНА НАМЕНА ПРОСТОРА

Одлуком о максималном броју запослених, четири запослена мање у Општинској управи

Скупштина општине Лучани је одржала своју 21. седницу на којој је разматрала предлоге одлука о изради плана детаљне регулације "Петља Лучани" са проценом утицаја на животну средину, о максималном броју запослених у систему локалне самоуправе, затим одлуку о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину као и отуђења непокретности из јавне својине, предлог одлуке о одређивању надлежног органа за расписивање јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.  Скупштина је разматрала и предлог решења о давању сагласности на акте органа јавних предузећа Рзав Ариље и Дубоко Ужице као и извештај о припремљености система одбране од града.

На самом почетку седнице, одборници су донели одлуку да најављено разматрање извештаја о раду општинских јавних предузећа и установа се одложи за наредну седницу. 

Опширније: Одлуком о максималном броју запослених, четири запослена мање у Општинској управи

Веће донело нови правилник о финансирању спорта

Општинско веће је на својој 56. седници усвојило правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Лучани и правилник о категоризацији спортских организација општине Лучани. До краја ове године финансирање спорта у општини Лучани вршиће се као и до сада, из општинског буџета, преко Центра ѕа културу и спорт општине Лучани. У складу са Законом о спорту, од 2018.године за спортске клубове у нашој општини важиће искључиво пројектно финансирање преко општинског буџета. Истакнута је и велика улога Спортског савеза који ће са члановима општинског тима за израду правилника о финансирању спорта одржати обуку представника спортских клубова о начину израде и подношења пројектне документације.

Опширније: Веће донело нови правилник о финансирању спорта

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

На основу чланова 94. и 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“  бр. 21/16), чланова 54. и 56. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - др. закон) и чланова 11. и 12.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Сл. гласник РС“ бр. 95/16),

            Општинско веће општине Лучани, на седници одржаној 15. 09. 2017. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

 

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА УВИД У ЛИЧНЕ ПОДАТКЕ КОЈИ СУ НЕОПХОДНИ У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА

Веће донело одлуку о изради плана детаљне регулације "Петља Лучани"

Дневни ред 55. седнице Општинског већа садржао је предлоге одлуке о којима ће завршну реч имати Скупштина, заказана за 27. септембар. Веће је утврдило одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у јавној управи за текућу годину. По овој одлуци максималан број запослених смањен је са 208 на 174 запослена. У оквиру овог броја, има простора за пријем четири запослена у Општинску управу због повећања надлежности и обима посла који Општинска управа обавља а у којој је запослено 56 радника.Дневни ред 55. седнице Општинског већа садржао је предлоге одлуке о којима ће завршну реч имати Скупштина, заказана за 27. септембар. Веће је утврдило одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у јавној управи за текућу годину. По овој одлуци максималан број запослених смањен је са 208 на 174 запослена. У оквиру овог броја, има простора за пријем четири запослена у Општинску управу због повећања надлежности и обима посла који Општинска управа обавља а у којој је запослено 56 радника.

Опширније: Веће донело одлуку о изради плана детаљне регулације "Петља Лучани"

ПРЕМИЈЕРКА И МИНИСТАР ОДБРАНЕ ОБИШЛИ НАСИП И „МБ - НАМЕНСКУ“ И ЛИВНИЦУ

Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић и министар одбране Александар Вулин данас су посетили предузеће „Милан Благојевић – Наменска“ а. д. Лучани, где су обишли радове на изградњи прозводног објекта за континуалну нитрацију целулозе и заштитног бедема у индустријској зони. Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић и министар одбране Александар Вулин данас су посетили предузеће „Милан Благојевић – Наменска“ а. д. Лучани, где су обишли радове на изградњи прозводног објекта за континуалну нитрацију целулозе и заштитног бедема у индустријској зони. 

О току радова и значају прозводног погона за континуалну нитрацију целулозе за то предузеће одбрамбене индустрије, информисао их је директор Радош Миловановић, који је подсетио да је реч о инвестицији за коју је новац обезбедила Влада Републике Србије. Производни објекат за континуалну нитрацију целулозе, чија је изградња започела у јануару, а завршетак радова планиран у децембру, увешће нову технологију која ће обезбедити диригован управљачки процес, унапредиће безбедност и омогућити бољи квалитет и дупло повећање капацитета али и упослити нових 50 радника. Његово пуштање у рад планирано је за мај наредне године.
Након тога, премијерка Ана Брнабић и министар одбране Александар Вулин, обишли су хитне радове на санацији заштитних водних објеката на лучанском насипу.

Опширније: ПРЕМИЈЕРКА И МИНИСТАР ОДБРАНЕ ОБИШЛИ НАСИП И „МБ - НАМЕНСКУ“ И ЛИВНИЦУ

Веће усвојило бројне предлоге одлука о прибављању непокретноси у јавну својину

Oпштинско веће је на данашњој седници најпре разматрало, а затим и усвојило дугорочне и средњорочне планове као и пословне стратегије регионалних предузећа ЈКП Дубоко Ужице и ЈП Рзав Ариље. Директори јавних предузећа су указали на законодавни и стратешки оквир предузећа, правце развоја и унапређења у предстојећем десетогодишњем периоду, на елементе унапређења рада и кадрова, политику цена услуга и план инвестиција јавних предузећа. Прихваћен је и ребаланс програма пословања ЈКП Дубоко за 2017. годину који предвиђа промене у финансијком плану за исплату солидарне помоћи запосленима у овом јавном предузећу.Oпштинско веће је на данашњој седници најпре разматрало а затим и усвојило  дугорочне и средњорочне планове као и пословне стратегије регионалних предузећа ЈКП Дубоко Ужице и ЈП Рзав Ариље. Директори јавних предузећа су указали на законодавни и стратешки оквир предузећа, правце развоја и унапређења у предстојећем десетогодишњем периоду, на елементе унапређења рада и кадрова, политику цена услуга и план инвестиција јавних предузећа. Прихваћен је и ребаланс програма пословања ЈКП Дубоко за 2017. годину који предвиђа промене у финансијком плану за исплату солидарне помоћи запосленима у овом јавном предузећу.

Опширније: Веће усвојило бројне предлоге одлука о прибављању непокретноси у јавну својину

Осамдесет милиона за леву обалу Бјелице

Влада Републике  Србије је одобрила општини Лучани још 80 милиона за пројекат регулације водотока првог  реда реке Бјелице, на левој обали у дужини од  1300 метара. Влада Републике  Србије је одобрила општини Лучани још 80 милиона за пројекат регулације водотока првог  реда реке Бјелице, на левој обали у дужини од  1300 метара. 

Наведена средства ће се утрошити на издизање регионалног пута Лучани - Гуча кроз насељено место Ђераћ као и изградњу насипа на левој страни поред поменутог пута. Такође, део средстава биће утошена за  затиту од поплава 12 кућа тако да ће се у договору са власницима кућа око сваког стамбеног објеката  изградити заштитни зид.  

Опширније: Осамдесет милиона за леву обалу Бјелице

Обавезно регистровање стамбених заједница и управника зграда

Након ступања на снагу Закона о становању и одржавању стамбених зграда, створили су се предуслови за бољи систем управљања и одржавања стамбених зграда, па тиме и услови за остварење и заштиту права и интереса власника посебних делова - станова, пословних простора, гаража. Поменутим законом предвиђена је обавезна регистрација стамбених заједница за све зграде које имају најмање два посебна дела.Након ступања на снагу Закона о становању и одржавању стамбених зграда, створили су се предуслови за бољи систем управљања и одржавања стамбених зграда, па тиме и услови за остварење и заштиту права и интереса власника посебних делова - станова, пословних простора, гаража. Поменутим законом предвиђена је обавезна регистрација стамбених заједница за све зграде које имају најмање два посебна дела.

Опширније: Обавезно регистровање стамбених заједница и управника зграда

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top