joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

gradjevinska inspekcija

Грађевински инспектор

Опис посла: врши инспекцијски надзор у области градње, испуњености услова организација односно лица којима је поверено извођење радова (да ли је за објекат издата грађевинска и употребна дозвола, да ли се објекат гради без дозволе, да ли се објекат гради према техничкој документацији на основу које је издата грађевинска дозвола односно решење о одобрењу извођења радова, да ли постоје докази о квалитету материјала који се уграђује, да ли су у току градње предузете мере за безбедност објекта, саобраћаја, околине и заштите животне средине, проверава градилишну документацију, као и друге поверене послове сходно Закону о планирању изградњи); извршава решења о уклањању објеката (дозволе о уклањању објеката) која су донета од стране органа надлежног за послове грађевинарства; врши надзор над одржавањем стамбених зграда, покреће поступак утврђивања одговорности инвеститора и извођача радова у случају поступања противно закону о планирању и изградњи, води поступак и доноси решења за рушење бесправно изграђених објеката, припрема податке и предлаже план уклањања објеката на основу донетих решења о уклањању објеката; учествује у раду општинских комисија; врши инспекцијски надзор над радом јавних предузећа, инспекцијски надзор у јавном превозу у оквиру надлежности општине, као и надзор над одржавањем локалних и некатегорисаних путева; води потребну евиденцију и покреће поступак за утврђивање прекршајних и других видова одговорности за прекршиоце; води евиденцију о употреби моторног возила и доставља их обрачунској служби; обавља и друге послове из делокруга одељења по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

 ПРЕДСТАВКА
 ПЛАН РАДА
 КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ
 ИЗВЕШТАЈ

 

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top