joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Контролне листе - Инспекција за унапређење и заштиту животне средине

 

КЛ СЕВ 01/IСИСТЕМ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ I ДЕО: ОРГАНИЗАЦИЈА И КАДРОВИPDF/DOC
КЛ СЕВ 01/IIСИСТЕМ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ II ДЕО: ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ПРОЦЕНА ОПАСНОСТИPDF/DOC 
КЛ СЕВ 01/IIIСИСТЕМ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ III ДЕО: ОПЕРАТИВНА КОНТРОЛАPDF/DOC
КЛ СЕВ 01/IVСИСТЕМ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ IV ДЕО: УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА PDF/DOC
КЛ СЕВ 01/VСИСТЕМ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ V ДЕО: ПЛАНИРАЊЕ ЗАШТИТЕ ОД УДЕСАPDF/DOC
КЛ СЕВ 01/VIСИСТЕМ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ VI ДЕО: ПРАЋЕЊЕ ПОСТУПАЊА ОПЕРАТЕРАPDF/DOC
КЛ СЕВ 01/VIIСИСТЕМ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ VII ДЕО: ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА PDF/DOC 
КЛ СЕВ 02/IСКЛАДИШТЕЊЕ НАФТНИХ ДЕРИВАТАPDF/DOC 
КЛ СЕВ 02/IIСКЛАДИШТЕЊЕ ТНГ-аPDF/DOC 
КЛ СЕВ 02/IIIСКЛАДИШТЕЊЕ АМОНИЈАКАPDF/DOC
КЛ СЕВ 02/IVСКЛАДИШТЕЊЕ ХЛОРА PDF/DOC
КЛ СЕВ 03КОНТРОЛА ДОКУМЕНТА ПОЛИТИКА ПРЕВЕНЦИЈЕ УДЕСАPDF/DOC
КЛ БУКА 1БУКА У УГОСТИТЕЉСКИМ ЛОКАЛИМА PDF/DOC
КЛ БУКА 2БУКА У  ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИPDF/DOC
КЛ ОТПАД 1ПОСТУПАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ОТПАДА У ЧИЈЕМ РАДУ НАСТАЈЕ НЕОПАСНИ И ИНЕРТНИ ОТПАД PDF/DOC
КЛ ОТПАД 2СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА PDF/DOC
КЛ ОТПАД 3 ДОКУМЕНТАЦИЈА ОПЕРАТЕРАPDF/DOC
КЛ ОТПАД 4ТРЕТМАН ОТПАДА PDF/DOC
КЛ БП 1УПИС БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА У ПРИВРЕМЕНУ ЛИСТУ БИОЦИДНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ТЕХНИЧКОГ ДОСИЈЕА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ БИОЦИДНИХ ПРОИЗВОДА PDF/DOC
КЛ БП 2 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ РЕШЕЊА О УПИСУ БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА У ПРИВРЕМЕНУ ЛИСТУ БИОЦИДНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ТЕХНИЧКОГ ДОСИЈЕАPDF/DOC 
КЛ БУК 1ЗАШТИТА ОД БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ PDF/DOC 
КЛ ХЕМ 1

УПИС У РЕГИСТАР ХЕМИКАЛИЈА И ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ХЕМИКАЛИЈАМА

 PDF/DOC 
КЛ ХЕМ 2БЕЗБЕДОНОСНИ ЛИСТ PDF/DOC 
КЛ ХЕМ 3КЛАСИФИКАЦИЈА, ПАКОВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ У СКЛАДУ СА CLP/GHS ПРАВИЛНИКОМPDF/DOC
КЛ ХЕМ 4НАРОЧИТО ОПАСНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ PDF/DOC
КЛ ХЕМ 5УВОЗ И ИЗВОЗ ОДРЕЂЕНИХ ОПАСНИХ ХЕМИКАЛИЈА PDF/DOC
КЛ ХЕМ 6ДЕТЕРГЕНТИ PDF/DOC
КЛ ХЕМ 7БОЈЕ И ЛАКОВИ PDF/DOC 
КЛ ИНТ 1 ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛАPDF/DOC
КЛ ИНТ 2 ЗАХТЕВ ЗА ИНТЕГРИСАНУ ДОЗВОЛУPDF/DOC 
КЛ КОВ 2 КОМУНАЛНЕ ОТПАДНЕ ВОДЕPDF/DOC  
КЛ НЕЈ 1КОРИШЋЕЊЕ ИЗВОРА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА - НИСКОФРЕКВЕНТНО ПОДРУЧЈЕPDF/DOC 
КЛ НЕЈ 2КОРИШЋЕЊЕ ИЗВОРА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА - ВИСКОФРЕКВЕНТНО ПОДРУЧЈЕPDF/DOC 
КЛ НЕЈ 3 ОВЛАШЋЕЊЕ - ИСПИТИВАЊЕ PDF/DOC 
 КЛ НЕЈ 4ОВЛАШЋЕЊЕ- СИСТЕМАТСКО ИСПИТИВАЊЕ PDF/DOC 
КЛ ОТП 1ДОКУМЕНТАЦИЈАPDF/DOC
КЛ ОТП 2СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА PDF/DOC
КЛ ОТП 3 ТРЕТМАН ОТПАДАPDF/DOC
КЛ ОТП 4 ТРЕТМАН ОТПАДА ИНСИНЕРАЦИЈОМ И КО-ИНСИНЕРАЦИЈОМ PDF/DOC
КЛ ОТП 5

ТРЕТМАН ОТПАДНИХ УЉАЗА ДОБИЈАЊЕ ПРОИЗВОДА ИЛИ ПРОИЗВОДЊУ ГОРИВА У ЕНЕРГЕТСКИМ ИЛИ ИНДУСТРИЈСКИМ ПОСТРОЈЕЊИМА

PDF/DOC
КЛ ОТП 6 ОТПАДНА УЉА PDF/DOC 
КЛ ОТП 7 РСВ И РСВ ОТПАДPDF/DOC 
КЛ ОТП 8POPs ОТПАД PDF/DOC
КЛ ОТП 9ОТПАДНЕ ГУМЕ PDF/DOC
КЛ ОТП 10  ОТПАДНА ВОЗИЛАPDF/DOC
КЛ ОТП 11 БАТЕРИЈЕ И АКУМУЛАТОРИ PDF/DOC
КЛ ОТП 12  ОТПАДНА ЕЕ ОПРЕМАPDF/DOC
КЛ ОТП 13 ФЛУОРОСЦЕНТНЕ ЦЕВИ КОЈЕ САДРЖЕ ЖИВУ PDF/DOC
КЛ ОТП 14 ОТПАДНИ АЗБЕСТPDF/DOC
КЛ ОТП 15МЕДИЦИНСКИ ОТПАД PDF/DOC
КЛ ОТП 16ДЕПОНИЈА PDF/DOC
КЛ ОТП 17 АМБАЛАЖНИ ОТПАДPDF/DOC
КЛ ОТП 18СТАВЉАЊЕ ПЛАСТИЧНИХ КЕСА НА ТРЖИШТЕ РСPDF/DOC
КЛ ОТП - П 1ПОСТУПАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ОПАСНОГ ОТПАДА PDF/DOC
КЛ ОТП - П 2ПОСТУПАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА НЕОПАСНОГ И ИНЕРТНОГ ОТПАДА PDF/DOC
КЛ ПОД 1 ДОСТАВА ПОДАТАКА ПРЕМА ЗАКОНУ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ PDF/DOC
КЛ ПРИ 1 УПРАВЉАЧИ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈАPDF/DOC
КЛ ПРИ 2 

ОПЕРАТЕРИ КОЈИ СЕ БАВЕ ПРОМЕТОМ ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ДИВЉЕ ФЛОРЕ ФАУНЕ И ГЉИВА 

PDF/DOC
КЛ ПРИ 3ОТКУПНА МЕСТА ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ БИЉНИХ И ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА PDF/DOC
КЛ ПРИ 4  ДРЖАОЦИ ПРИМЕРАКА ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ЖИВОТИЊАPDF/DOC
КЛ ПРИ 5 ЗОО ВРТОВИ PDF/DOC
КЛ ПРИ 6  ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОМЕТ ВРСТА ЗАШТИЋЕНИХ CITES КОНВЕНЦИЈОМ И УВОЗ АЛОХТОНИХ ДИВЉИХ ВРСТА КОЈЕ НИСУ ЗАШТИЋЕНЕ PDF/DOC
КЛ ПРИ 7 КОРИСНИЦИ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА PDF/DOC
КЛ ПРИ 8 УЗГАЈИВАЧИ ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ФЛОРЕ, ФАУНЕ И ГЉИВА PDF/DOC
КЛ СПУ 1 СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈАPDF/DOC
КЛ ТОВ 1 ТЕХНОЛОШКЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ PDF/DOC
КЛ ТОВ 3 ДРУГЕ ОТПАДНЕ ВОДЕPDF/DOC
КЛ ВАЗ 1 ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕPDF/DOC
КЛ ВАЗ 2ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД СТАЦИОНАРНИХ ПОСТРОЈЕЊА PDF/DOC
КЛ ЗЕМ 1 ЗЕМЉИШТЕPDF/DOC

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top