joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Одељење за финансије и буџет

 

Радна места у оквиру одељења:

 

 

1. Шеф одељења

Опис посла: руководи, организује и планира рад одељења; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у одељењу; стара се о унапређењу рада, побољшању ефикасности и односа према грађанима и организацијама; пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у одељењу; стара се о стручном оспособљавању и усавршавању запослених; припрема одговоре, информације и извештаје о раду одељења; присуствује седницама органа општине, у својству овлашћеног известиоца и по позиву; сарађује са другим одељењима у Општинској управи.

Врши припрему нацрта одлуке о буџету општине, допунском буџету и изради финансијских планова директних корисника буџета на основу смерница и упутства за припрему буџета општине у предвиђеним роковима; израђује упутства буџетским корисницима за израду финансијских планова; анализира захтеве буџетских корисника за финансијским средствима; учествује у састављању годишњег рачуна директних корисника и консолидованог рачуна трезора; спроводи фискалну стратегију; разматра захтеве буџетских корисника за додатним обезбеђењем средстава током буџетске године; врши праћење и анализу прописа и аката који утичу на приходе и расходе буџета; прати реализацију прихода и расхода на консолидованом рачуну трезора локалне власти, врши њихову анализу и припрема предлог финансијске политике; даје предлоге за доношење решења о коришћењу текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве; прати стање на консолидованом рачуну трезора локалне власти и дефинише тромесечне и месечне квоте о динамици трошења средстава; прати наменско трошење средстава и одговоран је за исто; врши управљање финансијским средствима, односно управљања дугом локалног трезора; учествује у изради нормативних аката из области делокруга одељења и врши и друге стручне послове за потребе скупштине општине, председника општине и општинског већа; опредељује захтев за израду, измену и унапређење софтверске подршке у вези са праћењем извршења буџета; обавља друге послове из делокруга одељења по налогу начелника Општинске управе.

 

2. Послови финансијског књиговодства - главна књига трезора

Опис посла: обавља и координира најсложеније активности у области финансијско материјалног пословања из надлежности трезора; одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова из делокруга рада трезора; учествује у изради нацрта одлука о буџету и финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине; управља средствима на консолидованом рачуну трезора; обавља послове књижења по организационој, економској и функционалној класификацији у главној књизи трезора; врши сравњење са помоћним књигама и саставља билансе и извештаје; врши припрему и израду завршних рачуна директних корисника и консолидованог завршног рачуна локалне власти и пружа потребну стручну помоћ извршиоцима у веза са вођењем пословних књига (главне књиге и помоћних књига трезора); води регистар запослених; опредељује захтев за израду, измену и унапређење софтверске подршке у вези са поступком књижења; обавља и друге послове из делокруга одељења по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

3. Послови финансијског књиговодства - помоћне књиге трезора

Опис послова: води евиденцију имовине и опреме; води помоћну књигу основних средстава, врши усклађивање књиговодственог стања имовине са стварним стањем које се утврђује пописом и на основу одлука комисије врши расходовање имовине; води регистар измирења новчаних обавеза; обавља послове евидентирања прихода, примања и извршених појединачних расхода и издатака, промена на имовини, обавезама и изворима финансирања; спроводи поступак евидентирања одобрених измена и преусмеравања апропријација; обавља послове израде извештја о оствареним приходима и извршеним расходима; обавља интерну финансијску контролу; води помоћну књигу добављача, купаца, ПДВ-а, самодоприноса; води помоћне евиденције о наменским средствима буџета; сравњује стање са главном књигом трезора општине; проверава комплетност, тачност и уредност прокњижених књиговодствених исправа; сачињава периодичне и годишње извештаје за општинске и републичке органе; учествује у изради периодичних и завршних рачуна директних и индиректних корисника буџета и консолидованог рачуна општине; учествује у изради, измени и унапређењу софтверске подршке у вези са поступком књижења; обавља и друге послове по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

4. Буџетски контролор

Опис посла: обавља послове финансијске контроле корисника буџетских средстава, као и контроле примене закона у области материјално финансијског пословања, економичног, ефикасног, наменског и законитог коришћења буџетских средстава; контролише преузете обавезе корисника буџетских средстава по поднетим захтевима, а у циљу контроле усклађивања са донетом Одлуком о буџету; врши израду и праћење извршења квота и оверава тачност и пуноважност предлога за плаћање; обавља послове у вези са задуживањем локалне власти код финансијских институција; води евиденцију о дуговањима и приливима по основу позајмљивања, као и контролу примене закона у области банкарског пословања; контролише преузете кредите локалних јавних предузећа и установа и о томе периодично извештава Министарство финансија - Управу за трезор; прати реализацију инвестиција; сачињава извештаје за надлежне органе о извршењу буџета општине; обавља финансијске, стручне и оперативне послове из дела трошења средстава заштите животне средине, пољопривреде, евидецију примања и отплате кредита, организација цивилног друштва, информисања, средстава за финансирање унапређења безбедноссти на путевима, новчаних казни и пенала по решењу судова; припрема податке за месечно финансијско извештавање за регистар запослених у локалној самоуправи (финансијски извештаји о исплаћеним бруто платама и доприносима на терет послодавца); обавља и друге послове из делокруга одељења по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

5. Јавне набавке и финансијско правни послови

Опис посла: припрема план јавних набавки и усаглашава га са финансијским планом односно одобреним расположивим апропријацијама; обавља послове спровођења поступака јавних набавки; припрема одлуке о покретању поступка јавних набавки; предлаже критеријуме за избор најповољније понуде; учествује у припреми модела уговора; прикупља понуде у координацији са комисијом за јавне набавке (комисија); учествује у раду комисије када је прописано да је члан службеник за јавне набавке; доставља обавештења о додели уговора о јавним набавкама свим понуђачима; доставља буџетском кориснику примерак одлуке о покретању поступка, записник о отварању понуда, извештај о стручној оцени понуда, извештај о додели уговора и модел уговора понуђача који је изабран; учествује у припреми коначних уговора о јавним набавкама и копију уговора доставља буџетском кориснику; врши објављивање аката на порталу јавних набавки; врши проверу и испитивање тржишта за предметну јавну набавку; припрема извештаје о спроведеним поступцима; прима требовања за јавне набавке и упоређује требовања са уговорима и спецификацијама; комплетира финансијску документацију и доставља је ликвидатури; прати извршење јавних набавки у складу са закљученим уговорима; води евиденцију о јавним набавкама и врши архивирање документације; у поступцима јавних набавки обавља све административно техничке послове за комисију; припрема нацрте општих и појединачних аката у области припреме и извршења буџета, јавног задуживања, рачуноводства, буџетског и трезорског пословања; прати усклађеност нормативних аката из делокруга одељења са позитивним прописима; оцењује и даје мишљење о правној основаности предложених расхода и издатака у процесу припреме буџета и ребаланса; учествује у анализи предлога финансијских планова; припрема мишљење о захтевима за финансирање; учествује у изради образложења одлука и других аката из надлежности Одељења; даје мишљење на акте којима се преузимају обавезе; учествује у састављању уговора; прати, анализира и проучава нову законску регулативу из области буџетског система и финансирања јавног сектора; обавља и друге стручне послове из делокруга одељења по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

6. Послови припреме, обраде и ликвидатуре документације

Опис посла: припрема и заводи рачуне у главну књигу улазних фактура директних корисника општине; контролише исправност документације, обавља интерну финансијску контролу и припрема налоге за плаћање и реализацију; врши израду требовања по економској класификацији за одговарајуће апропријације; саставља финансијске извештаје о извршеним расходима и издацима; стара се о доспелости обавеза за плаћање; врши усаглашавање обавеза и потраживања са главном књигом трезора; обавља послове одлагања документације; обавља и друге послове по налогу шефа одељења и начелника општинске управе.

7. Послови обрачуна примања и благајне

Опис посла: припрема потребну документацију и врши обрачун плата, превоза, накнада, отпремнина и других личних примања; израђује платне спискове и води евиденцију исплаћених зарада; саставља и подноси извештаје о исплаћеним зарадама и статистичке извештаје и остале обраце који се односе на зараде; врши обрачун и обуставу кредита, јемстава и других обустава за запослене и води евиденције обустава и јемстава; издаје потврде о зарадама; припрема обрасце М4 и доставља надлежном органу; сачињава и уручује писане обрачуне за плату и друга примања; води евиденцију и обрачун путних налога за службена путовања у земљи и иностранству, исплату путних рачуна и других готовинских плаћања мањих новчаних износа; врши обрачун уговора о делу, накнада по уговорима о привременим и повременим пословима, солидарне помоћи за лечење запослених и за случај смрти; обавља финансијско рачуноводствене послове везане за исплату накнаде зараде за време породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и одсуства ради посебне неге детета; врши пријем и оверу спискова за исплату накнада зараде за запослене код послодавца, као и пратеће документације која се доставља уз исплатне спискове; проверава исправност обрачуна накнаде зараде, пореза и доприноса, као и укупан износ за рефундацију средстава послодавцима; ради обрачун и исплату накнаде зараде за породиље које самостално обављају делатност које немају друге запослене; води евиденцију корисника код којих је извршена рефундација средстава и корисника код којих је извршена исплата права; обавља финансијско рачуноводствене послове везане за обраду, праћење и евидентирање примања из републичког трезора из области борачко инвалидске заштите и давања за избегла и расељена лица; води дневник и аналитику благајне и саставља благајничке извештаје; обавља и друге обрачунске и благајничке послове из делокруга одељења по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

8. Послови финансијског књиговодства месних заједница у Гучи

Опис посла: води пословне књиге (главну књигу и аналитичке евиденције) и обавља све прописане књиговодствене послове месних заједница: Велес, Вича, Вучковица, Глог, Горачићи, Горња Краварица, Горњи Дубац, Граб, Губеревци, Гуча, Доњи Дубац, Доња Краварица, Драгачица, Живица, Каона, Котража, Кошани, Луковићи, Милатовићи, Расовац, Рогача, Рти, Тијање и Турица; врши припрему, контролу веродостојности и прописно и благовремено евидентирање књиговодствених исправа; обавља послове обрачуна плата и других примања запослених у месним заједницама; сачињава и доставља периодичне извештаје и завршне рачуне месних заједница; врши контролу уредности и тачности књиговодствених исправа које књижи; пружа стручну помоћ и припрема финансијске планове месних заједница; припрема одговарајуће појединачне акте и документацију и прати правилно финансијско пословање месних заједница; врши усклађивање рачуноводствених података са главном књигом трезора општине; обавља и друге послове из делокруга одељења по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

9. Послови финансијског књиговодства месних заједница у Лучанима

Опис посла: води пословне књиге (главну књигу и аналитичке евиденције) и обавља све прописане књиговодствене послове месних заједница: Дљин, Дучаловићи, Ђераћ, Зеоке, Крстац, Лис, Лисице, Лучани, Село Лучани, Марковица, Негришори, Пухово и Ртари; врши припрему, контролу веродостојности и прописно и благовремено евидентирање књиговодствених исправа; обавља послове обрачуна плата и других примања запослених у месним заједницама; сачињава и доставља периодичне извештаје и завршне рачуне месних заједница; врши контролу уредности и тачности књиговодствених исправа које књижи; пружа стручну помоћ и припрема финансијске планове месних заједница; припрема одговарајуће појединачне акте и документацију и прати правилно финансијско пословање месних заједница; врши усклађивање рачуноводствених података са главном књигом трезора општине; обавља и друге послове из делокруга одељења по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

Шеф одељења: Домка Митровић, 032/ 515-06-26, канцеларија бр. 23

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top