joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Одељење за извршне послове

 

Радна места у оквиру одељења:

 

1. Шеф одељења

Опис посла: руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављњу послова у одељењу; организује обављање нормативно правних послова за потребе Општинског већа, председника општине и радних телаи комисија које они образују (у даљем тексту: извршни органи); стара се о унапређењу рада, побољшању ефикасности и односа према грађанима и организацијама; стара се о стручном оспособљавању и усавршавању запослених; припрема одговоре, информације и извештаје о раду одељења; организује и координира израду општих и појединачних акта из делокруга одељења; учествује у раду колегијума руководилаца организационих јединица; присуствује седницама органа општине, у својству овлашћеног известиоца и по позиву; сарађује са другим одељењима у Општинској управи.


Обавља стручне, организационе и нормативно правне послове за потребе извршних органа општине; у сарадњи са секретаром скупштине и руководиоцем организационе јединице задужене за скупштинске послове, стара се о припреми радног материјала за седнице; обавља стручно оперативне послове припреме и организовања седница извршних органа; стара се и врши претходну стручну и административно техничку припрему и редакцију предложених нацрта и нормативних аката које доносе извршни органи; стара се и врши стручну и административно техничку редакцију аката о којима су одлучивали извршни органи, о њиховом објављивању у службеном гласилу општине и достављању органима и организацијама на које се односе, или у скупштинску процедуру; даје стручна објашњења током расправе на седницама и састанцима извршних органа; стара се о законитости аката које доносе извршни органиа; стара се о вођењу и обезбеђивању записника са седница извршних органа; пружа стручну помоћ радним телима које образују извршни органи; сарађује са другим општинским органима, установама, предузећима и организацијама које примењују прописе које доносе извршни органи; сачињава одговарајуће извештаје начелнику управе; стара се о чувању изворних аката о раду извршних органа; проучава извршавање закона и других прописа из надлежности општине; стара се о усклађености нормативних аката општине од значаја за рад органа општине са законским, подзаконским, и актима општине; припрема другостепени поступак по жалбама на решења Општинске управе (предузима потребне радње и прибавља исправе), као и нацрте решења и закључака за Општинско веће као другостепени орган; стара се о законитом чувању изворне документације извршних органа; врши стручне и саветодавне послове који се односе на обавезе општине и њених функционера (изабраних и постављених лица) које произилазе из прописа којима се уређује борба против корупције и спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција и пријављивањем имовине лица која врше јавне функције; припрема и стара се о благовремености и тачности одговора на одборничка питања, по захтевима у вези доступности информацијама од јавног значаја, представки и предлога грађана, правних лица и других субјеката упућене извршним органима; обавља друге послове из делокруга послова одељења по налогу начелника Општинске управе.

 

2. Послови кабинета и односа са јавношћу

Опис посла: обавља послове кабинета председника и заменика председника општине (у даљем тексту: председник општине), односно стручне и организационе послове протокола и односа с јавношћу општине; послове координације и усклађивања активности на реализацији обавеза председника општине и послове координације његовог рада са радом других органа општине; води календар догађаја ипрати, координира и врши евиденцију дневних и дугорочних активности и обавеза председника општине; прати текуће активности и прикупља податке од значаја за рад председника општине од свих органа, организација и посебних служби, јавних предузећа и јавних служби општине; припрема информације, стручне анализе, мишљења, извештаје, белешке, подсетнике и друге материјале за председника општине; припрема материјал за састанак колегијума председника; припрема годишње извештаје о раду председника општине; стара се о остваривању сарадње председника општине са одговарајућим државним органима, организацијама и телима, као и са међународним организацијама и институцијама; организује пријем странака које се непосредно обраћају председнику општине по представкама, притужбама, захтевима и молбама; сарађује са председником и секретаром скупштине општине, члановима већа и општинском управом;извештава јавност о раду и активностима председника општине и других органа, организација и служби општине(припрема, доставља председнику општине на верификацију и одобрена саопштења за јавност објављује на службеној интернет адреси општине, или их доставља средствима јавног информисања), организује скупове за медије и достављање промотивних материјала (конференције за новинаре) и друге медијске догађаје (media events) од значаја за представљања општине у јавности;припрема информације и званична саопштења; припрема, обрађује, евидентира и чува информационодокументационе материјале о пословима који се обављају у општини; обавља и друге послове по налогу председника општине, начелника Општинске управе и непосредног руководиоца.

 

3. Канцеларијски послови извршних органа

Опис посла: обавља административне и техничке послове за потребе председника и заменика председника општине и општинског већа (у даљем тексту: извршни органи); врши тонско снимање, води и сачињава записнике са одржаних седница извршних органа општине и одговара за изворност и тачност садржаја записника које сачињава; врши пријем и даје потребна обавештења странкама, прима, прослеђује, заказује и води евиденцију о телефонским позивима; заказује састанке и води рачуна о распореду, времену и месту састанака; технички организује пријем службених лица и грађана који се састају са председником општине, или им се непосредно обраћају; прима и отпрема (обичну и e-mail), пошту и води евиденцију о томе; води службену евиденцију о документацији, актима и предметима, врши њихово сређивање, разврставање, чување и прослеђивање документације сачињене или примљене у вези рада председника општине; води евиденцију поклона функционера и запослених лица; обавља и друге техничке и административне послове из делокруга одељења по налогу председника општине, начелника Општинске управеи шефа одељења.

 

4. Возач путничког возила

Опис посла: управља службеним путничким возилом у јавној својини општине и врши послове превоза за потребе председника и заменика председника општине; врши превоз службеним возилом запослених у општини, а по одобрењу председника општине и начелника општинске управе и за потребе других функционера и лица запослених у органима и другим организационим облицим ајавног сектора општине; стара се о благовременој регистрацији, одржавању, исправности (течности, опрема и делови) и уредности возила које му је поверено; води евиденцију о употреби моторног возила и доставља их обрачунској служби; обавља и друге сродне послове из делокруга одељења , по налогу председника општине, начелника управе и шефа одељења.

 

Шеф одељења: Зоран Милосављевић, 032/ 515-06-11, канцеларија бр. 11

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top