joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Одељење за привреду и локални економски развој

 

Радна места у одељењу:

 

1. Шеф одељења

Опис посла: руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављњу послова у одељењу; организује обављање нормативно правних послова из домена одељења; стара се о унапређењу рада, побољшању ефикасности и односа према грађанима и организацијама; стара се о стручном оспособљавању и усавршавању запослених; припрема одговоре, информације и извештаје о раду одељења; организује и координира израду општих и појединачних акта из делокруга одељења; учествује у раду колегијума руководилаца организационих јединица; присуствује седницама органа општине, у својству овлашћеног известиоца и по позиву; сарађује са другим одељењима у Општинској управи.

Анализира, прикупља и обрађује информације и податке потребне за билансирање, припрему и реализацију плана капиталних улагања општине; прати стање у области привреде и локалног економског развоја као и реализацију утврђених политика у тим областима и предлаже подстицајне мере за њихово унапређење; припрема пројекте који се односе на капитална улагања у јавну инфраструктуру (путеви, водовод, канализација, грејање, гасовод, електроснабдевање, телекомуникације, одржавање и управљање гробљима, зоохигијена, управљање комуналним отпадом и друго); дефинише пројектне задатаке за израду пројектне документације, увођење извођача у посао у име инвеститора; координира послове везане за планирање, припрему и реализацију развојних пројеката и капиталних инвестиција у области јавне инфраструктуре и пружа помоћ радним телима и комисијама за стратешко планирање; анализира, прикупља и обрађује информације и податке потребне за израду стратешких докумената и израђује прилоге за релевантна стратешка документа; прати реализацију стратешких докумената везано за подстицање и усмеравање локалног економског развоја; обавља послове прикупљања, обраде и анализе података, формирања и ажурирања базе података пословних информација од значаја за локални економски развој; прати домаће и међународне конкурсе, и обавља аналитичко оперативне послове који се односе на припрему и реализацију развојних пројеката, обезбеђење додатних финансијских средстава, помоћ и подршку потенцијалним инвеститорима и предузетницима у домену улагања и отварања предузећа; врши стручне, и административно техничке послове у изради потребне документације ради остваривања дотација и субвенција које директно или преко општине даје надлежно министарство, фонд, организација или други субјекат; сарађује са Националном службом за запошљавање у реализацији мера активне политике запошљавања; учествује и реализује активности подршке локалној пословној заједници за ширење постојећих и заснивање нових бизниса; обавља послове организације и реализације маркетиншко промотивних кампања и промоција пословних концепата и потенцијала општине за улагања; организује и обавља послове у вези са мониторингом и евалуацијом спровођења пројеката и припремом извештаја о пројектима одрживог економског развоја; остварује сарадњу са организацијама, надлежним установама и институцијама на општинском, регионалном и републичком нивоу, привредним субјектима и пословним удружењима, невладиним организацијама и донаторима везано за економски развој општине; организује и координира активности у циљу промоције вредности и принципа функционисања ЕУ; информише руководство општине о ЕУ програмима и току преговора за приступање ЕУ; прати прописе ЕУ од локалног значаја; прати и прикупља информације о новим ЕУ програмима и фондовима важним за локалну самоупарву; пружа подршку и координира активности за аплицирање код ЕУ фондова; анализира и процењује постојеће програме подршке ЕУ; идентификује потенцијалне партнере из ЕУ ради заједничког учешћа на пројектима; стара се о имплементацији пројеката из ЕУ фондова и кординира рад учесника у спровођењу програма и пројеката; припрема нацрте закључака и одлука за органе општине; припрема анализе, информације и извештаје из делокруга одељења; пружа стручну помоћ у току реализације пројеката партнерима; припрема и учествује у реализацији јавних набавки по ПРАГ процедури; остварује сарадњу и координира рад одељења са радом других одељења Општинске управе; прати и врши анализу послова везаних за пољопривреду, водопривреду, туризам, као и других послова везаних за привреду, израду буџета и билансирање буџетских средстава од значаја за развој привреде.

Директно координира рад помоћника председника општине постављених за поједине области са радом Општинске управе ради усмеравања и подршке спровођењу усвојених пројеката и програмима које предлажу помоћници председника општине; координира рад појединих месних заједница у поступак обједињене изградње и одржавања путне и друге инфраструктурне мреже на нивоу општине; припрема и доставља статистичке извештаје за потребе статистике и других надлежних органа; обавља и друге послове из делокруга одељења по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

2. Планско аналитички послови у области развоја локалне заједнице

Опис посла: обавља планске, стручне и аналитичке послове којима се подстиче развој и структурно прилагођавање привреде, културе, образовања, питања младих, спорта, мањинске заједнице и других области друштвеног живота у општини; обавља послове на припреми и спровођењу стратегије, предлагању мера и праћењу развоја и раста у свим областима живота у општини; сарађује са привредним субјектима, јавним предузећима и установама на подручју општине, координира радним групама и тимовима, припрема, израђује или учествује у изради и релизацији развојних и других програма и пројеката од значаја за развој у областима за које су они основани (призводња, услуге, туризам, угоститљство, трговине, образовање, култура, спорт и другим областима); прикупља документацију, податке и информације ради приступа, добијања средстава и реализације програма, планова и пројеката из делокруга надлежних министарстава који се финансирају и кофинансирају из државних или средстава међународних фондова, донација и других облика развојне помоћи; прати рад фондова донаторских и других финансијских организација у земљи и иностранству; предлаже мере за подстицање и координацију послова који се односе на инвестиције и повезивање привредних и ванпривредних субјеката са инвеститорима; предлаже мере ради подстицања пословања, конкурентности и ликвидности привредних и субјеката у јавном сектору; анализира потребе и проблеме привредних субјеката и предлаже мере за побољшање услова њиховог пословања и повећања запослености; анализира пореско оптерећење и обухват обвезника локалних јавних прихода и предлаже одрживо пореско оптерећење; анализира и предлаже уређивање радног времена у општини; прати, прикупља и анализира податке Националне службе за запошљавање о кретању запослености и учествовању у пројектима за радно ангажовање грађана општине; организује и учествује у едукативним програмима обуке, преквалификације и доквалификације незапослених лица, у циљу смањења незапослености, а у складу са потребама развоја општине; стручно помаже у изради бизнис планова субјеката заинтересованих за средства из развојних фондова; обезбеђује потребну помоћ за пружање стручних и административно техничких послова за потребе привреде и предузетништва за све врсте уписа у регистар привредних субјеката; пружа потребну стручну и административно техничку помоћ инвеститорима у поступку регистровања привредних субјеката на подручју општине; води базу података о броју и структури (делатности, величини) регистрованих привредних субјеката на подручју општине;води базу података о организацијама цивилног друштва (ОЦД) које обављају активности на подручју општине; анализира потребе, и предлаже начин суфинансирања ОЦД; анализира, процењује и предлаже начин и мере решавања потреба грађана угрожених природним непогодама, економским проблемима, социјалним и здравственим тешкоћама и пружа стручну помоћ комисијама и другим радним телима која образују органи општине ради отклањања штетних последица; сарађује и координира активности са државним органима, општинама и градовима у реализацији развојних програма и пројеката; прати и анализира кретања у области привреде, припрема програм развоја општине и предлоге подстицајних мера у циљу привредног развоја, запошљавања и заштите животне средине; припрема и учествује у изради аката чије је доношење у надлежности одељења; припрема и доставља статистичке извештаје за потребе статистике и других надлежних органа; координира и обавља поједине оперативне послове у ванредним ситуацијама; врши припрему планских докумената за управљање водама водног подручја општине и програма за њихово остваривање и плана управљања ризицима од поплава и оперативног плана заштите од поплава за воде другог реда; обавља послове у развоју и спровођењу постојећих и нових политика и програма инклузије Рома у складу са националним и локалним стратешким оквиром; успоставља сарадњу и комуникацију и пружа подршку локалним организацијама цивилног друштва које се баве инклузијом Рома на локалном нивоу, као и установама у области образовања, културе и социјалне заштите; организује и спроводи посете ромским насељима на територији општине; обавља послове прикупљања и анализе података о социоекономским потребама локалне ромске заједнице као основе за израду и праћење локалних стратешких докумената у вези са инклузијом Рома (демографски подаци, социјални статус, подаци везани за запошљавање, социјалну заштиту, и друго); припрема и доставља статистичке извештаје за потребе статистике и других надлежних органа; обавља и друге послове из делокруга одељења по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

3. Планско аналитички послови у области пољопривреде и руралног развоја

Опис посла: обавља планско - аналитичке и стручно - оперативне послове из области пољопривреде: ратарства, воћарства и сточарства; прати и анализира кретања у области пољопривреде и развоја села и израђује потребне извештаје, анализе, програме, информације и нацрте општих и посебних аката; учествује у припреми нацрта програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, учествује у реализацији активности предвиђених тим програмом и учествује у изради и спровођењу развојних пројеката у области руралног и пољопривредног развоја општине; прати прописе, националну и регионалну стратегију развоја пољопривреде; обавља стручне и аналитичке послове којима сеподстиче развој и структурно прилагођавање пољопривредне производње у општини; припрема израду програма, планова и пројеката за спровођење стратегије пољопривредног развоја; предлаже мере за развој и раст пољопривредних делатности; припрема и стара се о реализацији пројеката од значаја за развој пољопривреде у општини; предлаже мере за подстицање и координацију послова који се односе на инвестиције и повезивање привредних субјеката и пољопривредних газдинстава са инвеститорима; обавља послове планирања, програмирања и предлагања развојних пројеката од интереса за подстицање развоја задругарства и других асоцијација у области пољопривреде; планира и спроводи едукативне програме и обуку пољопривредних произвођача; прати стање у области противградне заштите и предузима мере у оквиру надлежности општине; врши процену штете настале на пољопривредним културама услед елементарних непогода и прдузима потребне стручне и организационе мере и радње за спречавање њиховог наступања, умањења и отклањања; врши стручне, и административно - техничке послове у изради потребне документације ради остваривања дотација и субвенција које директно или преко општине даје надлежно министарство, фонд, организација или други субјекат, или их даје општина; припрма и доставља статистичке извештаје из области пољопривреде за потребе статистике и других надлежних органа; води и врши ажурирање базе података регистрованих привредних субјеката и газдинстава на подручју општине; прати рад фондова донаторских и других финансијских организација уземљи и иностранству; прикупља докумнтацију, податке и информације ради остваривања приступа, добијања средстава и реализације пројеката из делокруга надлежних министарстава који се финансирају и кофинансирају из државних или средстава међународних фондова, донација и других облика развојне и остале помоћи; обавља стручне, планске и аналитичке послове којима сеунапређује иштити пољопривредна производња; прати и контролише реализацију пројеката од локалног значаја који се финансирају или кофинансирају државним средствима, донацијама, из средстава и међународних фондова и зајмова; сарађује и координира активности са државним органима, општинама и градовима у реализацији програма и пројеката; прати и анализира кретања у области пољопривреде и припрема програм развоја општине и предлоге подстицајних мера у циљу развоја, запошљавања и заштите животне средине; предлаже и израђује пројекте који се делом финансирају из средстава ресорних министарстава на нивоу општине и исте реализује; обавља стручне послове за органе општине и за радна тела и комисије које они образују; обавља и друге послове из делокруга одељења по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

4. Планско аналитички послови у области комуналне инфраструктуре

Опис посла: обавља планско аналитичке, стручно оперативне и послове припреме и израде програма, планова и пројеката за спровођење стратегије у области комуналног инфраструктурног развоја општине (снабдевање водом за пиће; oдвођење атмосферских и отпадних вода,производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом, управљање комуналним отпадом, управљање гробљима и сахрањивање, управљање јавним паркиралиштима, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, oдржавање улица и путева, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, делатност зоохигијене); обавља послове који спадају у надлежности Општинске управе као управљача јавним путевима (коришћење и заштита јавног пута, вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута, организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута, уступање радова на одржавању јавног пута, организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута, планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута, означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајнотехничким подацима за те путеве); стара се о обављању послова обезбеђења јавне расвете (инвестиције, одржавање и коришћење); предлаже мере за повезивање привредних субјеката са јавним сектором општине у циљу додељивања концесија у одређеним комуналним пословима; координира радним групама и тимовима и припрема, израђује или учествује у изради и релизацији развојних и других програма и пројеката од значаја за равномерни месни развој у области инфраструктурног опремања (изградња и одржавање општинских и атарских путева, магистралних и секундарних цевовода и других инсталација и преносних односно доставних мрежа); прати конкурсе које објављује ресорно министарство, благовремено прикупља и обезбеђује документацију, податке и информације ради конкурисања и добијања средстава и реализације програма и пројеката изградње или одржавања објеката инфраструктуре који се финансирају и кофинансирају из државних или средстава међународних фондова, донација и других облика развојне помоћи; предлаже мере за развој и раст комуналних делатности; предлаже мере за подстицање и координацију послова који се односе на јавно приватно партнерство у области обављања комуналних делатности; израђује потребне извештаје, анализе, програме, информације и нацрте општих и посебних аката; прати прописе из области задовољавања комуналних потреба становништва; организује и припрема послове на процени штете настале на објектима инфраструктуре услед елементарних непогода и предузима потребне стручне и организационе мере и радње за спречавање њиховог наступања, умањења и отклањања; припрма и доставља статистичке извештаје из комуналне области за потребе статистике и других надлежних органа; води и врши ажурирање базе података регистрованих јавних предузећа која се баве комуналним пословима на подручју општине; прати и контролише реализацију пројеката од локалног значаја који се финансирају или кофинансирају државним средствима, донацијама, из средстава и међународних фондова и зајмова; сарађује и координира активности са државним органима, општинама и градовима у реализацији програма и пројеката; врши послове који се односе на припрему, израду и доношење програма заштите, уређења и коришћења објеката комуналне инфраструктуре и делатности; обавља стручне послове за друге органе општине као и за радна тела и комисије које они образују; обавља и друге послове из делокруга одељења по налогу шефа одељења и начелника општинске управе.

 

Шеф одељења: Милош Веланав, 032/515-06-24, канцеларија бр. 24

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top