joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Одељење за скупштинске и нормативне послове

 

Радна места у оквиру одељења:

 

1. Шеф одељења

Опис посла: руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављњу послова у одељењу; организује обављање нормативно правних послова за потребе Скупштине општине, њеног председника и радних тела која образује скупштина (у даљем тексту: скупштина); стара се о унапређењу рада, побољшању ефикасности и односа према грађанима и организацијама; стара се о стручном оспособљавању и усавршавању запослених; припрема одговоре, информације и извештаје о раду одељења; организује и координира израду општих и појединачних акта из делокруга одељења; учествује у раду колегијума руководилаца организационих јединица; присуствује седницама органа општине, у својству овлашћеног известиоца и по позиву; сарађује са другим одељењима у Општинској управи.

Обавља стручне, организационе и нормативноправне послове за потребе скупштине; у сарадњи са секретаром скупштине и руководиоцем организационе јединице задужене за рад извршних органа, стара се о благовременој припремирадног материјала за седнице;обавља планске и стручнепослове на сазивању, припреми и одржавању седница скупштине и састанака председника скупштине;стара се о организацији и благовременој достави радног материјала за седнице скупштине; стара се и врши претходну стручну и административно техничку припрему и редакцијупредложених и усвојених нацрта и предлога нормативних аката које доноси скупштина; стара се и врши стручну и административно техничку редакцијуаката о којима је одлучивала скупштина, као и о њиховом објављивању у службеном гласилу општине и достављању органима и организацијама на које се односе; даје стручна објашњења током расправе на седницама скупштине; стара се о законитости аката које доносискупштина; стара се о вођењу и обезбеђивању записника са седница скупштине; пружа стручну помоћ радним телима које образује скупштина;сарађује са другим општинским органима, установама, предузећима и организацијама које примењују прописе које доноси скупштина; сачињава одговарајуће извештаје начелнику управе; стара се о чувању изворних аката о раду скупштине; проучава извршавање закона и других прописа из надлежности општине; стара се о усклађености нормативних аката општине од значаја за рад органа општине са законским, подзаконским, и актима општине; обавља стручне, планске и аналитичке послове у области образовања и организације месних заједница; стара се о спровођењу одређених стручних и организационих послова за потребе општинске и републичке изборне комисије у поступку одржавања избора, непосредног учешћа грађана у остваривању локалне самоуправе путем референдума, народне иницијативе, избора и на други прописани начин, за потребе изборних тела у поступку избора у месним заједницама и који се односе на учешће грађана у остваривању месне самоуправе путем збора грађана и на други прописани начин; стара се о припреми нацрта општих аката којима се уређује образовање, организација и рад месних заједница; стручно, саветодавно и организационо подржава рад савета месних заједница; обавља друге послове из делокруга послова одељења по налогу начелника Општинске управе.

 

2. Канцеларијски послови скупштине општине

Опис посла: обавља административне и техничке послове на припреми, заказивању и одржавању седница и радних састанака скупштине општине, председника и заменика председника скупштине општине, радних тела и комисија које они образују (у даљем тексту: скупштина општине), као и других њихових радних састанака; прикупља, сређује и систематизује документацију и други писани материјал за седнице скупштине општине); стара се о благовременом и уредном достављању пошиљки и материјала за седнице скупштине општине; врши тонско снимање, води и сачињава записнике са одржаних седница скупштине општине и одговара за изворност и тачност садржаја записника које сачињава; обавља административне и техничке послове за потребе одборника и одборничких група; врши административне и техничке послове који се односе на представке и предлоге грађана, правних лица и других субјеката упућене скупштини опшштине; обавља административне и техничке послове који се односе на непосредно учешће грађана у одлучивању путем референдума, народне иницијативе, избора и на други прописани начин, као и на учешће грађана у остваривању месне самоуправе путем збора грађана и избора у месним заједницама; обавља и друге административне и техничке послове из делокруга одељења по налогу шефа одељења и начелника општинске управе.

 

3. Административно биротехнички послови

Опис посла: обавља биротехничке послове за потребе скупштине општине, председника и заменика председника скупштине општине и радних тела које образује скупштина општине, обрађује, сравњује, преписује и пише по диктату; умножава и фотокопира писани материјал (текстове) и акта, слаже и повезује сложени материјал, односно писмена и свих писаних и штампаних материјала који се припремају и израђују на механографским и електонским средствима; одговоран је за тачност, изворност, исправност и уредност писмена и материјала; обавља послове фотокопирања, класификује и систематизује радну документацију за припрему седница и других радних састанака органа општине и других органа и организација и служби; припрема, умножава, прикупља и сређује материјале за седнице органа општине и њихових радних тела;стара се о исправности и одржавању апарата за умножавање материјала (фото копир и други) и рационалном коришћењу материјала (папир, тонер и други); води евиденцију о количини умноженог материјала; одржава чистоћу и хигијену инвентара и бифеа (кафе кухиње); обавља и друге послове и задатке по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

Шеф одељења: Милијанка Пантелић, 032/515-06-13, канцеларија бр. 13

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top