joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовину и инспекцијске послове

 

Радна места у оквиру одељењу:

 

1. Шеф одељења

Опис посла: руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављњу послова у одељењу; организује обављање нормативно правних послова из домена одељења; стара се о унапређењу рада, побољшању ефикасности и односа према грађанима и организацијама; стара се о стручном оспособљавању и усавршавању запослених; припрема одговоре, информације и извештаје о раду одељења; организује и координира израду општих и појединачних акта из делокруга одељења; учествује у раду колегијума руководилаца организационих јединица; присуствује седницама органа општине, у својству овлашћеног известиоца и по позиву; сарађује са другим одељењима у Општинској управи.

Стара се о извршавању поверених послова државне управе у области просторног планирања, урбанизма и грађевинарства; руководи и одговара за ефикасно спровођење обједињене прецедуре; стара се о ефикасном извршавању: инспекцијских послова, послова у области пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине, послова из области уређења, развоја и обављања делатности у комунално-стамбеној области, имовинско-правних послова и послова имовинско-правне области који се односе на заштиту, очување и евиденцију имовине локалне самоуправе; организује припрему доношења и спровођења урбанистичких планова, организује припрему аката из области које су у надлежности одељења и припрема нацрте општих аката из ових области; води управни поступак по захтевима за издавање: решења о грађевинској дозволи, решења о одобрењу извођења радова, решења о употребној дозволи, решења по захтевима за озакоњење објеката, решења по захтевима за уклањање објеката и других аката из области грађевинарства; води првостепени управни поступак за издавање решења о одобрењу коришћења јавне површине у пословне сврхе према Програму постављања мањих монтажних објеката на површинама јавне намене у пословне сврхе, води првостепени поступак за издавање решења о режиму саобраћаја у насељеним местима; припрема и издаје уверења о којима се води службена евиденција; припрема извештаје за потребе министарства, статистике, Скупштине општине, Општинског већа и начелника Општинске управе, других органа и организација; учествује у раду општинских комисија; потписује све акте који се доносе у одељењу; доставља податке и акте за објављивање на web сајту општине; обавља и друге послове из делокруга одељења по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

2. Имовинско правни послови

Опис посла: води поступак и припрема решења по Закону о експропријацији, Закону о расправљању имовинских односа насталих самовласним заузећем земљишта у друштвеној својини, поступке за претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду, води поступке за одређивање земљишта за редовну употребу објеката у посебним случајевима, води поступке о престанку права коришћења грађевинског земљишта води стручно административне послове за комисију за повраћај земљишта одузетог по ПЗФ и због неизвршења обавезног откупа пољопривредних производа; води евиденцију (попис) аката из ових управних области; води поступке, припрема и доноси акта у складу са Законом о јавној својини и то: води поступак и припрема нацрте аката који се односе на прибављање, коришћење, управљање (одржавање, обнављање и унапређење, као и извршавање законских и других обавеза у вези са тим стварима, ако за одређени случај није нешто друго прописано) и располагање (отуђење ствари, давање ствари у закуп, давање ствари на коришћење месним заједницама, установама, јавним предузећима и другим организацијама чији је оснивач општина, пренос права јавне својине на другог носиоца права јавне својине са накнадом или без накнаде, укључујући и размену, заснивање хипотеке на непокретностима, улагање у капитал, залагање покретне ствари) стварима у јавној својини општине; води регистар стамбених заједница; прибавља документацију подобну за упис права јавне својине на непокретностима и припрема захтев за упис права јавне својине на непокретностима у јавне књиге; организује и учествује у раду комисије именоване од стране надлежног органа ради провођења поступака јавног надметања и прикупљања понуда у циљу стицања односно располагања стварима у јавној својини општине; издаје уверења о којима се води евиденција из области приватног предузетништва; води поступак и доноси решења о исељавању бесправно исељених лица,обавља и друге послове из делокруга одељења по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

3. Регистратор регистра обједињене процедуре и вођење евиденције о стварима у јавној својини

Опис посла: у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о обједињеној процедури: уноси све неопходне податке и ажурира Регистар обједињених процедура на нивоу општине; омогућава доступност података о току сваког појединачног предмета; остварује сарадњу са Централним регистром обједињених процедура; омогућава преузимање у Централну евиденцију свих података, аката и документације, садржаних у Регистру општине; у роковима и на начин прописан Законом и Правилником подноси пријаве за привредни преступ као и прекршајне пријаве против имаоца јавних овлашћења и одговорног лица имаоца јавних овлашћења, ако су испуњени Законом прописани услови; предузима друге радње неопходне за несметано и правилно функционисање Регистра; сарађује са имаоцијма јавних овлашћењауциљу што ефикаснијег спровођења обједињене процедуре; врши послове објављивања локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе, закључака о одбацивању захтева на интернет страници органа; прати рокове истека објављивања и о томе обавештава обрађиваче; учествује у поступку издавања локацијских услова и то: проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву, прибавља услове за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибавља од ималаца јавних овлашћења износе трошкове издавања услова за пројектовање односно прикључење објеката на инфраструктуру као и бројеве рачуна на који се трошкови уплаћују, прати промене трошкова и ажурира их уз захтеве, обавља свакодневну комуникацијуса имаоцима јавних овлашћења а у вези појединачних захтева, прибавља од органа надлежног за послове државног премера и катастра документа потребна за издавање локацијских услова по појединачним предметима у сарадњи са обрађивачима; води јединствену евиденцију ствари у јавној својини општине и то евиденцију покретних ствари (превозних средства, опреме и потрошног материјала, предмета посебне вредности) и евиденцију непокретних ствари (службених зграда, стамбених зграда, станова, гаража, гаражних места, земљишта у својини општине, непокретности за посебне намене) у складу са законом и подзаконским актима; прати правни статус покретних и непокретних ствари у јавној својини општине у складу са закономи одлукама скупштине општине; обавља и друге послове из делокруга одељења по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

4. Послови у области грађења и урбанизма

Опис посла: припрема и учествује у поступку доношења планских докумената; учествује у раду Комисије за планове; води евиденцију о планским документима и стара се о чувању истих; учествује у разматрању иницијативе за израду планских докумената; учествује у припреми програма имплементације планских докумената вишег реда; вођење информационог система планских докумената, стања у простору и урбанистичко - техничких докумената; поступа по захтевима за издавање информацијео локацији; спроводи поступак контроле и потврђивања урбанистичког пројекта и пројекта парцелације/препарцелације; поступа по захтевима за издавање локацијских услова и то: проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву, прибавља услове за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибавља од имаоца јавних овлашћења износе трошкова издавања услова за пројектовање односно прикључење објеката на инфраструктуру као и бројеве рачуна на који се трошкови уплаћују, прати промене трошкова и ажурира их уз захтеве, обавља свакодневну комуникацију са имаоцима јавних овлашћења а у вези појединачних захтева, прибавља од органа надлежног за послове државног премера и катастра документа потребна за издавање локацијских услова по појединачним предметима у сарадњи са обрађивачима;учествује у поступку издавања грађевинских дозвола и то: врши контролу усклађености података наведених у изводу из пројекта са издатим локацијским условима, цени испуњеност имовинско-правних услова за издавање грађевинске дозволе, учествује у изради грађевинске дозволе, односно измена исте, учествује у изради решења о одобравању извођења радова, учествује у изради решења о употребној дозволе; израђује анализе, информације и извештаје из свог делокруга рада; учествује у раду општинских комисија;води евиденцију о употреби моторног возила и доставља их обрачунској служби; обавља и друге послове из делокруга одељења по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

5. Оперативни и припремни послови у области грађења и урбанизма

Опис посла: проводи поступак издавања грађевинских дозвола и то: прибавља од органа надлежног за послове државног премера и катастра документа потребна за издавање грађевинске дозволе по појединачним предметима, врши контролу усклађености података наведених у изводу из пројекта са издатим локацијским условима, цени испуњеност имовинско-правних услова за издавање грађењвинске дозволе, учествује у изради грађевинске дозволе, односно измена исте; проводи поступкак издавања и учествује у доношењу решења о одобравању извођења радова, учествује у изради потврде о пријави почетка радова; проводи поступак и учествује у изради решења о употребној дозволи; води поступак и учествује у издавању решења о одобравању извођења радова за радове за које се не прибавља грађевинска дозвола; проводи поступак и учествује у доношењу решења о легализацији објеката пружа обавештења и информације из области урбанизма и грађевинарства; пружа помоћ странкама у поступку подношења захтева, а у циљу остваривања њихових права или обавеза;прикупља податке и документацију за израду програма за постављање монтажних објеката привременог карактера у пословне сврхе и осталих програма у области урбанизма и уређења простора; утврђује стање објеката у циљу издавања уверења о старости објекта; израђује анализе, информације и извештаје из свог делокруга рада; учествује у изради пројектне документације из области грађевинарства; доставља податке на даљу обраду; спроводи мере противпожарне заштите; учествује у раду општинских комисија; води евиденцију о употреби моторног возила и доставља их обрачунској служби; обавља и друге послове из делокруга одељења по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

6. Послови у области пољопривреде, водопривреде и заштите животне средине

Опис посла: врши управне и друге стручне послове из области пољопривреде, шумарства и водопривреде; води управни поступак по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта;припрема програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини и проводи поступак издавања у закуп овог земљишта; издаје водне управне акте из надлежности општине: водне услове, водну сагласност, водну дозволу, водни налог; води водну књигу-регистар о издатим водним актима; организује водне делатности на водном подручју које је у надлежности општине; прикупља потребну документацију и доставља извештаје у складу са прописма којима се регулишу пољопривреда, шумарство и водопривреда; води управни поступак о коришћењу, закупу по праву пречег закупа и закупу пољопривредног земљишта у јавној својини; врши послове који се односе на припрему, израду и доношење годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине, утврђивање тржишне цене закупа пољопривредног земљишта и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у јавној својини; припрема и израђује акате о расподели средстава остварених од накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и закупа пољопривредног земљишта;води управни поступак и припрема акте који се односе на процену утицаја на животну средину за пројекте, односно објекте за које одобрење за градњу даје општина; одлучује о процени утицаја пројеката односно објеката на животну средину, одлучује о обиму и садржини студије о процени утицаја, даје сагласности на студију о процени утицаја; спроводи јавни увид, презентације, јавне расправе о студији о процени утицаја, оцењује студије о процени утицаја; води јавне књиге као евиденцију о спроведеним поступцима и донетим одлукама о студијама о процени утицаја; израђује одлуке о стратешкој процени утицаја на животну средину; учествује у раду техничке комисије која одлучује о студији о процени утицаја на животну средину; води управни поступак и припрема акте који се односе на издавање интегрисане дозволе за обављање активности и изградњу постројења која проузрокују загађење животне средине; издаје дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање отпада и издаје интегрисане дозволе за сакупљање, транспорт и управљање отпадом; обавља послове ревизије издате интегрисане дозволе; ради на пословима планирања, заштите и програмирања управљања природним ресурсима и добрима; стара се о документацији у вези са заштитом природних добара на територији општине; припрема нацрте одлука о стављању под заштиту природних добара; припрема документацију потребну за обављање послова сагласно прописимакојима се уређују комуналние делатности и становање (врши припрему за вођење поступка бесправно усељених лица и принудно исељење), учествује у раду општинских комисија;обавља и друге послове из делокруга одељења по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

___________________________________________________________________________________________________________________________

ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Грађевински инспектор

Опис посла: врши инспекцијски надзор у области градње, испуњености услова организација односно лица којима је поверено извођење радова (да ли је за објекат издата грађевинска и употребна дозвола, да ли се објекат гради без дозволе, да ли се објекат гради према техничкој документацији на основу које је издата грађевинска дозвола односно решење о одобрењу извођења радова, да ли постоје докази о квалитету материјала који се уграђује, да ли су у току градње предузете мере за безбедност објекта, саобраћаја, околине и заштите животне средине, проверава градилишну документацију, као и друге поверене послове сходно Закону о планирању изградњи); извршава решења о уклањању објеката (дозволе о уклањању објеката) која су донета од стране органа надлежног за послове грађевинарства; врши надзор над одржавањем стамбених зграда, покреће поступак утврђивања одговорности инвеститора и извођача радова у случају поступања противно закону о планирању и изградњи, води поступак и доноси решења за рушење бесправно изграђених објеката, припрема податке и предлаже план уклањања објеката на основу донетих решења о уклањању објеката; учествује у раду општинских комисија; врши инспекцијски надзор над радом јавних предузећа, инспекцијски надзор у јавном превозу у оквиру надлежности општине, као и надзор над одржавањем локалних и некатегорисаних путева; води потребну евиденцију и покреће поступак за утврђивање прекршајних и других видова одговорности за прекршиоце; води евиденцију о употреби моторног возила и доставља их обрачунској служби; обавља и друге послове из делокруга одељења по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.


Комунални инспектор

Опис посла: врши инспекцијски надзор над применом прописа који се односе на комунални ред, хигијену и опште уређење насеља и надзор над применом одредаба закона о комуналним делатностима и прописима донетим на основу истог; врши инспекцијски надзор над радом јавних предузећа, инспекцијски надзор у јавном превозу у оквиру надлежности општине, као и надзор над одржавањем локалних и атарских путева; води првостепени поступак у области издавања одобрења за обављање такси превоза, издавање такси дозвола, такси легитимација и допунских такси дозвола; врши надзор над обављањем такси превоза; води потребну евиденцију и покреће поступак за утврђивање прекршајних и других видова одговорности за прекршиоце; води евиденцију о употреби моторног возила и доставља их обрачунској служби; обавља и друге послове из делокруга одељења по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.


Просветни инспектор

Опис посла: врши инспекцијски надзор у основним и средњим школама, као и у предшколским установама. У оквиру овлашћења утврђених законом, просветни инспектор врши контролу: поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и васпитања и општих аката; остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и запослених; остваривања права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, односно старатеља; обезбеђивања заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи; поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно овом закону; испуњености прописаних услова за спровођење испита; прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје установа.


Инспектор за унапређење и заштиту животне средине

Опис послова: врши инспекцијски надзор у комуналној и области заштите животне средине, заштите ваздуха од загађења, земљишта, вода и водотокова, заштите животне средине у области емитовања буке, налаже и предузима мере у смислу смањења емисије опасних и штетних материја; утврђује минимално техничке услове за обављање делатности са аспекта заштите животне средине; врши инспекцијски надзор над применом прописа који се односе на комунални ред, хигијену и опште уређење насеља и надзор над применом одредаба прописа о комуналним делатностима; врши инспекцијски надзор над радом јавних предузећа, инспекцијски надзор у јавном превозу у оквиру надлежности општине, као и надзор над одржавањем локалних и некатегорисаних путева; води првостепени поступак у области издавања одобрења за обављање такси превоза, издавање такси дозвола, такси легитимација и допунских такси дозвола; врши надзор над обављањем такси превоза; учествује и припрема управне акте у поступку категоризације угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности и сеоских туристичких домаћинстава; води потребну евиденцију и покреће поступак за утврђивање прекршајних и других видова одговорности за прекршиоце, учествује у раду општинских комисија; води евиденцију о употреби моторног возила и доставља их обрачунској служби; обавља и друге послове из делокруга одељења по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Шеф одељења: Слободанка Вукићевић, 032/515-06-15, канцеларија бр. 15

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top