joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Одсек за инспекцијске послове

 

Радна места у оквиру одељења:

 

1. Шеф одсека

Опис посла: руководи радом инспектора који врше инспекцијски надзор у оквиру дужности и права општинске управе, организује и планира рад одсека, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у одсеку; стара се о законитом, правилном и благовременом обављњу послова у одсеку; организује и припрема благовремено и законито обављање инспекцијских послова у складу са прописима којима су уређени послови инспекцијског надзора; прати законске и подзаконске прописе и акате од значаја за вршење послова инспекцијске контроле који су поверени општини; пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у одсеку; врши надзор над применом законских и других прописа и општих аката; прати и проучава стање у свим областима инспекцијског деловања и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; по потреби одлази на терен са инспекторима; усклађује активности инспекцијских служби; припрема извештаје о раду одсека за скупштину и општинско веће; припрема анализе, информације и извештаје о стању у области инспекцијског надзора и предлаже мере за унапређење рада; остварује сарадњу са органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања инпекцијског надзора; утврђује оперативне планове рада одељења и припрема одговоре на представке и одборничка питања; припрема и израђује нацрте и предлоге аката које доносе органи општине из делокруга одсека; учествује у раду колегијума руководилаца организационих јединица; присуствује седницама органа општине, у својству овлашћеног известиоца и по позиву; контролише поступање школа у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката, врши преглед школа и предшколских установа у поступку утврђивања испуњености услова за почетак рада и обављање делатности, предузима мере ради остваривања права и обавеза ученика и родитеља, наставника, односно сарадника и директора, контролише испуњеност услова за превремени упис деце, контролише испуњеност прописаних услова за спровођење испита, решењем налаже отклањање неправилности и недостатака у раду школа и предшколских установа у одређеном року, наређује извршавање прописане мере која није извршена, подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, односно захтев за покретање прекршајног поступка, обавештава други орган ако постоје разлози за непредузимање мера за које је тај орган надлежан; обавља и друге послове из делокруга одељења по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

2. Грађевински инспектор

Опис посла: врши инспекцијски надзор у области градње, испуњености услова организација односно лица којима је поверено извођење радова (да ли је за објекат издата грађевинска и употребна дозвола, да ли се објекат гради без дозволе, да ли се објекат гради према техничкој документацији на основу које је издата грађевинска дозвола односно решење о одобрењу извођења радова, да ли постоје докази о квалитету материјала који се уграђује, да ли су у току градње предузете мере за безбедност објекта, саобраћаја, околине и заштите животне средине, проверава градилишну документацију, као и друге поверене послове сходно Закону о планирању изградњи); извршава решења о уклањању објеката (дозволе о уклањању објеката) која су донета од стране органа надлежног за послове грађевинарства; врши надзор над одржавањем стамбених зграда, покреће поступак утврђивања одговорности инвеститора и извођача радова у случају поступања противно закону о планирању и изградњи, води поступак и доноси решења за рушење бесправно изграђених објеката, припрема податке и предлаже план уклањања објеката на основу донетих решења о уклањању објеката; учествује у раду општинских комисија; врши инспекцијски надзор над радом јавних предузећа, инспекцијски надзор у јавном превозу у оквиру надлежности општине, као и надзор над одржавањем локалних и некатегорисаних путева; води потребну евиденцију и покреће поступак за утврђивање прекршајних и других видова одговорности за прекршиоце; води евиденцију о употреби моторног возила и доставља их обрачунској служби; обавља и друге послове из делокруга одељења по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

3. Комунални инспектор и инспектор за унапређење и заштиту животне средине

Опис послова: врши инспекцијски надзор у комуналној и области заштите животне средине, заштите ваздуха од загађења, земљишта, вода и водотокова, заштите животне средине у области емитовања буке, налаже и предузима мере у смислу смањења емисије опасних и штетних материја; утврђује минимално техничке услове за обављање делатности са аспекта заштите животне средине; врши инспекцијски надзор над применом прописа који се односе на комунални ред, хигијену и опште уређење насеља и надзор над применом одредаба прописа о комуналним делатностима; врши инспекцијски надзор над радом јавних предузећа, инспекцијски надзор у јавном превозу у оквиру надлежности општине, као и надзор над одржавањем локалних и некатегорисаних путева; води првостепени поступак у области издавања одобрења за обављање такси превоза, издавање такси дозвола, такси легитимација и допунских такси дозвола; врши надзор над обављањем такси превоза; учествује и припрема управне акте у поступку категоризације угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности и сеоских туристичких домаћинстава; води потребну евиденцију и покреће поступак за утврђивање прекршајних и других видова одговорности за прекршиоце, учествује у раду општинских комисија; води евиденцију о употреби моторног возила и доставља их обрачунској служби; обавља и друге послове из делокруга одељења по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

4. Комунални инспектор

Опис посла: врши инспекцијски надзор над применом прописа који се односе на комунални ред, хигијену и опште уређење насеља и надзор над применом одредаба закона о комуналним делатностима и прописима донетим на основу истог; врши инспекцијски надзор над радом јавних предузећа, инспекцијски надзор у јавном превозу у оквиру надлежности општине, као и надзор над одржавањем локалних и атарских путева; води првостепени поступак у области издавања одобрења за обављање такси превоза, издавање такси дозвола, такси легитимација и допунских такси дозвола; врши надзор над обављањем такси превоза; води потребну евиденцију и покреће поступак за утврђивање прекршајних и других видова одговорности за прекршиоце; води евиденцију о употреби моторног возила и доставља их обрачунској служби; обавља и друге послове из делокруга одељења по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.

 

Шеф одељења: Зоран Вучићевић, 032/515-06-12, канцеларија бр. 12

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top