joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

program popisa baner

На основу чланa 7. став 1. Закона о озакоњењу објеката (“Службени гласник Републике Србије” број 96/2015) и члана36. Одлуке о општинској управи општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/2015), начелник Општинске управе општине Лучани доноси

  

ПРОГРАМ ПОПИСА

НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Члан 1.

Овим Програмом се утврђују зоне односно целине пописа незаконито изграђених објеката за које није поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката на територији општине Лучани, а који је видљив на сателитском снимку територије Републике Србије из 2015. године.

Члан 2.

Попис објеката из члана 1. oвог Програма вршиће грађевински инспектор општине Лучани и комисије за попис незаконито изграђених објеката.

Комисије из става 1. овог члана образоваће начелник Општинске управе општине Лучани, посебним решењем.

Рок за попис објеката је 27.11.2016. године.

Члан 3.

На територији општине Лучани утврђује се укупно (9) девет зона пописа незаконито изграђених објеката и то:

Прва зона у насељеном месту Лучани обухвата простор који почиње од раскрснице улица др Драгише Мишовића и Доситејеве, иде улицом др Драгише Мишовић до раскрснице са улицом Југословенске армије, наставља се улицом Југословенске армије до раскрснице са улицом Браће Марковић, иде улицом Браће Марковић до степеништа ка Старој колонији, спушта се низ степениште до потока Перајбор, иде низ поток до мостића на овом потоку, па се враћа уз поток до спортских терена Основне школе, затим наставља границом катастарске парцеле бившег „Металора“, обухвата први ред објеката у улици Радничка са јужне стране, затим се наставља улицом Југословенске армије обухватајући први ред парцела са источне стране до раскрснице улица Драгачевски батаљон и др Драгише Мишовића, враћа се улицом др Драгише Мишовић до раскрснице са улицом Радничка, наставља овом улицом до раскрснице са улицом Доситејева и иде овом улицом до почетне тачке.

Друга зона у насељеном месту Лучани обухвата простор од раскрснице улица Југословенске армије и Омладинска, иде овом улицом до катастарске парцеле где се налазе зидане гараже, обухватајући исте, наставља границом ове катастарске парцеле до улице Ратарска, скреће на исток и обухвата зграде у улици Воје Пајића са једне и друге стране, потом наставља улицом Вука Караџића са десне стране, гладајући од Старе ка Новој колонији, иде до стамбених зграда на Новој колонији, обухватајући исте и скреће на југоисток до улице Драгачевски батаљон, спушта се десном страном ове улице до раскрснице са улицом Драгана Алемпијевића и иде границама катастарских парцела број 2074, 2075/2, 2071/3, 2071/2 и 2058 до границе прве зоне.

Трећа зонау насељеном месту Лучани обухвата простор круга бивше ХИ „Милан Благојевић“ Лучани, излази на улицу др. Драгиша Мишовић, иде потоком Кленовац, затим границама катастарских парцела број 2050 и 2049, излази на улицу Светосавска, иде овом улицом до краја катастарске парцеле број 2015 и наставља се границама следећих катастарских парцела: 2012/2, 2011, 2008, 2007, 2005/1, 2004/4, 2003, 2002, 1995, 1994, 1996, 1993, 1991, 1949, 1948, 1947/1, 2453, 1936/2, 1935, 1934, 1933/1, 1927/1, 1925/1, 1925/2, 1924, 3926/2, 2926/2, 2911/4, 926/1, 2927, 2926/1, 2921, 2920/1, 2920/3, 2919/1, 2918/1, 2917/1, 2950/1, 2949/1, 2947, 2948/1, 2971, 2970/1, 2969/1, 1829, 1811, 1810, 1808, 1807, 1804/1, 1805, 1803, 1789/6, 1789/1, 1795/1, 1795/3, 2469, 1798, 1802, 1801, 1657, 1656, 1655, 1652, 1651, 1649, 1648, 1647, 1646, 1642, 1641, 1638/1, 1621, 1620, 1619, 1615 обухватајући исте и наставља се улицом др Драгише Мишовић до границе прве зоне.

Прва зона у насељеном месту Гуча обухвата простор који почиње од раскрснице Општинског пута Гуча-Горња Краварица и улице Богдана Капелана, иде овом улицом до раскрснице са улицом Милоша Обилића, затим наставља овом улицом са леве стране идући ка триангли улица Милоша Обилића, Републике и Албанске споменице, где пресеца улицу Републике и иде североисточно границама катастарских парцела број 178/2, 178/3, 181, 183 и 185/7 обухватајући и њих, до улице Чеде Васовић, а затим наставља новом улицом ка пешачком мосту где скреће ка северу низводно коритом реке Бјелице до потока Дупљај, иде уз поток до улице Милене Лазаревић, затим наставља овом улицом до потока Перигуз, наставља овим потоком узводно до улице Републике, где је сече и наставља границама катастарских парцела број 17/5, 17/7, 17/2 и 1683/8, обухватајући и њих, затим пресеца улицу Пионирску и наставља границом катастарских парцела број 1683/3, 1688/2, 1686, 1687/3, 1687/4, 1695/2 и 59/1, обухватајући и њих, поново пресеца поток Дупљај и наставља границама катастарских парцела број 75/4 и 75/5, где долази до полазне тачке.

Друга зона у насељеном месту Гуча обухвата простор од потока Дупљај где иде узводно до границе катастарске парцеле број 66/3, обухватајући и њу, пресеца улицу Богдана Капелана, наставља катастарским парцелама број 67/2, 1776/4, 68/2, 67/1, 69, 70, 71, 72, 73, 155, 157/2, 158/2, 1782/2, 159/1, 1782/6, 1782/5, 1782/9, обухватајући и њих, затим иде деловима катастарских парцела број 1782/3 и 1782/4, па даље границама катастарских парцела број 174/2, 175, 176/1, 199, 200, 201, 204/2, 204/4, 213, 215, 216, 218, обухватајући и њих, онда пресеца улицу Албанске споменице и наставља улицама Драгачевских трубача и Кнеза Милоша до кружног тока, затим се враћа улицом Републике до раскрснице са улицом Николе Тесле, где наставља том улицом са јужне стране, а затим иде границом катастарских парцела број 1580/2, 1578/2, 1579, 1582/1, 1588/5, 1588/2, 1/3, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/1, 1/26, 3/2 и 3/6 обухватајући и њих, пресеца улицу 7. Јул и наставља границама катастарских парцела број 1683/1, 1684/3, 1684/4, 1682/2, 1682/1, 1682/4, 1682/3, 1682/6, обухватајући и њих, где долази до границе прве зоне.

Трећа зона у насељеном месту Гуча обухвата простор од улице Драгачевских трубача, иде границом друге зоне, затим се наставља делом катастарске парцеле број 3465, потом иде границама катастарских парцела број 3463/8, 3463/4, 3463/7, 3463/3, 3463/2, обухватајући и њих, затим наставља делом катастарске парцеле број 3460 и иде границама катастарских парцела број 3459/1, 3458/4, 3458/3, обухватајући и њих, затим се наставља регионалним путем Гуча- Краљево, до границе катастарских парцела број 3490/3, 3490/2, 3490/1, 3490/4, 3491/4, 3491/9, 3497/2, 3497/8, 3497/3, обухватајући и њих, затим пресеца регионални пут, обухвата цео комплекс Индустријског комбината Гуча, где пресеца реку Бјелицу и наставља се границама следећих катастарских парцела: 3428/1, 2011/9, 2011/10, 2011/19, 2011/25, 2011/37, 2011/38, 2011/27, 2010/5, 2010/13, 1971/3, 1971/1, 1970/3, 1967/3, 1965/1, 1953, 1945/1, 1938/1, 1830/2, обухватајући исте, наставља се улицом Кнеза Милоша до катастарских парцела број 1803/2, 1803/6, 1803/7, 1803/4, 1804/9, 1804/8, 1804/1, 1804/7, 1810/4, 1810/2, 1811/1, 1812/9, 1812/8, 1812/1, обухватајући и њих, затим иде коритом реке Драгачице, пресеца улицу Горачићке буне и обухвата комплекс РЈ „Електродистрибуција“ Гуча, затим пресеца регионални пут Чачак- Гуча, потом се наставља границом гробља, које не обухвата, затим наставља границама катастарских парцела број 991/2, 941/6, 941/19, 941/1, 946/3, 946/2, 976/2, 976/3, 975/1, 966/3, 966/2, 971/4, обухватајући и њих, затим излази на регионални пут Лучани- Гуча, обухвата комплекс предузећа „Медитеран-електро“ и враћа коритом реке Бјелице до катастарских парцела број 1025/4, 1025/6, 1025/8, 1077/2, 1077/1, 1078/5, 1083/4, 1083/1, 1085/2, које обухвата и где долази до границе друге зоне.

Четврта зона обухвата

- део насељеног места Лучани од граница прве, друге и треће зоне до границе обухвата Плана генералне регулације за насељено место Лучани;

- део насељеног места Гуча од граница прве, друге и треће зоне до границе обухвата Плана генералне регулације за насељено место Гуча;

- делове насељених места Дљин, Ђераћ, Крстац и Лисице који се налазе у обухвату Плана генералне регулације за насељено место Лучани

- део насељеног места Турица који се налази у обухвату Плана генералне регулације за насељено место Гуча

- део насељеног места Котража који почиње код новог моста на Вучковичкој реци и иде улицом Цара Душана до катастарских парцела број 1475/1, 1477/1, 1476, 1506, 1507/1, 1507/2, 1722, 1721, 1720, 1719, 1718, 1717/3, 1717/1, 1716, 1715, 1713/1, 1711/2, 1711/3, 1711/1, 1710/4, 1707/3, 1707/4, 1707/5, обухватајући и њих, затим иде делом катастарске парцеле број 1707/2, потом границама катастарских парцела број 1706, 1703/1, 1703/11, 1708/1, 1708/2, 1703/9, 1702/1, 1702/9, 1701/6, 1701/4, 1701/1, 1697/1, 1699/2, 1687/2, 1685/3, 1685/2, 1685/1, обухватајући и њих, излази и наставља се путем за Ариље до катастарске парцеле број 1612, обухватајући и њу, наставља се границама катастарских парцела број 1804, 1803/1, 1803/5, 1803/2, 1802, 1801/1, 1799/5, 1799/6, 1799/9, 1798/4, обухватајући и њих, наставља се узводно коритом Вучковичке реке до катастарских парцела број 1811/2, 1812/5, 1812/6, 2292/2, 2087/1, 2087/2, 2088/1, 2088/4, 2088/2, 2090/1, 2092, 2093, 2094 обухватајући и њих, а све у КО Котража, затим иде границама катастарских парцела број 378, 377/1, 377/3, 376/2, 375/1, 372, 371, 370/3, 370/2, 370/1, 368/1, 368/2, 367/5, 367/1, 367/4, 367/3, 366 КО Бели Камен, обухватајући и њих, потом наставља делом катастарске парцеле бр. 363/1 КО Бели Камен, затим границом катастарске парцеле број 362/2 КО Бели Камен, обухватајући и њу, даље сече улицу цара Душана па прелази на катастарске парцеле број 392/2 и 400/1 КО Бели Камен обухватајући исте, затим излази на регионални пут Гуча – Ивањица у правцу Гуче обухватајући комплекс бивше ЗЗ Воћар-Драгачево Котража и фудбалски терен, затим иде левом страном Вучковичке реке до полазне тачке.

Пета зона обухвата:

- део насељеног места Лучани који се налази између границе Плана генералне регулације за насељено место Лучани и границе катастарске општине Лучани (село Лучани)

- део насељеног места Гуча који се налази између границе Плана генералне регулације за насељено место Гуча и границе катастарске општине Лучани (село Гуча)

- део насељеног места Марковица који почиње од катастарске парцеле број 190 КО Марковица, обухватајући и њу, даље границом катастарских парцела број 189, 192 КО Марковица, обухватајући и њих, пресеца пут за Вељов гроб, даље наставља границама катастарских парцела 183/3, 183/1, 183/4, 182/2, 182/1, 179/1, 180/1, 180/2, 169/2, 169/4, 169/1, 169/3, 168, 166/1, 165/1 КО Марковица, обухватајући и њих, потом иде делом катастарских парцела број 164, 163/4, 163/3, 163/2, 163/1 КО Марковица, обухватајући и њих, даље границама катастарских парцела број 161/1, 161/3, 161/4, 161/5 у КО Марковица, обухватајући и њих, затим излази на регионални пут Лучани – Чачак до катастарских парцела број1910/8, 1910/2, 1919/3, 1919/4, 1919/5 КО Дучаловићи, обухватајући и њих, потом наставља делом катастарске парцеле број 1919/1 КО Дучаловићи, затим се наставља границама катастарских парцела број 1920/2, 1920/3, 1922, 1925/1, 1925/2, 1923/2, 1937/2, 1939, 1940, 1941, 1942 КО Дучаловићи, обухватајући и њих, затим излази на регионални пут Чачак – Лучани и простире се до границе катастарских парцела број 1958/2, 1952, 1953, 1950/1 у КО Дучаловићи, обухватајући и њих, све до регионалног пута на полазну тачку.

- део насељеног места Вича који почиње од раскрснице регионалног пута Краљево – Гуча и општинског пута Вича – Каона, иде регионалним путем до сеоског пута који води до школе, скреће југоисточно ка реци Горушици и иде низводно десном страном реке, пресеца је и иде границама катастарских парцела број 2045, 2051/1, 2051/2, 2052, обухватајући и њих, даље границом катастарске парцеле број 3053/1 не обухватајући је, излази на сеоски пут, даље иде границама катастарских парцела број 2628, 2627, обухватајући исте, пресеца пут за Доњи Дубац, иде границама катастарских парцела број 2665/4 и 2666, обухватајући исте до реке Бјелице и даље низводнодесном страном реке до катастарске парцеле број 1528 коју обухвата, па све до почетне тачке.

- део насељеног места Каона који почиње од регионалног пута Гуча – Краљево и иде границама катастарских парцела број 468, 469, 474, 473, 472, не обухватајући исте, излази на сеоски пут и иде истим до раскрснице испод школе, опет путем до катастарских парцела број 432/3 и 432/4 обухватајући и њих, затим се наставља сеоским путем обухватајући први ред парцела са јужне стране регионалног пута око 100м од раскрснице у правцу Краљева, скреће ка северу и иде до пута за Властељице, скреће ка западу и иде до почетне тачке обухватајући први ред парцела са северне стране регионалног пута.

- део насељеног места Горачићи који почиње од општинског пута Гуча – Горачићи и иде границама катастарских парцела број 3894, 3893, 3892, 3898, 3904,не обухватајући исте, затим излази на пут Горачићи – Живица, даље иде границом катастарске парцеле број 3019/1, не обухватајући је, наставља границом са КО Губеревци до катастарске парцеле број 4217/5,обухватајући исту, даље границама катастарских парцела на северозапад до пута за Кнежевиће, прелази пут и најкраћим путем долази до полазне тачке обухватајући школско двориште.

- део насељеног места Пухово који почиње од регионалног пута Лучани – Гуча границама катастарских парцела број 96/1, 97/4, 97/1, 224/2, 173/1, 172/1, 153/2, 153/1, 152, 151, 150, 225/2, 1355/1, 1351/3, 1351/1, 1349/1, 1330/2, 1330/1, 1330/3, 1332, 1331, 1346/3, 1341/3, 1341/7, 1432/10, 1432/1, 1432/9, 1432/6, 1432/7, 1432/5, 1432/2, 1433/3, 1433/1, 1433/4, 1434/1, 1435/1, 1436/3, 1439/1, 1440/1, 1442/1, 1464/1, 1462/1, 1462/2, 1461/3, 1531/4, 1531/1, 1531/3, 1532/1, 1532/4, 1532/2, 1537/1, 1538/4, 1016/1, 1016/6, 1007/1, 1007/3, 1006/1, 1006/3, 1546/1, 1546/2, 1577/2, 1577/9, 1577/3, 1577/4, 1577/7, 1577/6, 1578(1, 1578/2, 1635/3, 1582/1, обухватајући исте, излази на регионални пут Лучани – Гуча и враћа се границама катастарских парцела број 1584/1, 1584/3, 1634/1, 1637, 1640, 1641/2, 1005/5, 1005/1, 1004/3, 1004/5, 1006/4, 1008/10, 1008/1, 1008/8, 1008/7, 1008/3, 1016/3, 1020, 1019/1, 1023/2, 1028/2, 1028/1, 1113, 1114, обухватајући исте, затим иде делом катастарске парцеле број 1117, даље границом катастарске парцеле број 1459/2, обухватајући и њу, даље делом катастарске парцеле 1459/1, наставља се границама катастарских парцела 1460, 1443, 1442/4, 1442/5, 1442/2, 1441/1, 1298/4, 1298/5, 1300/1, 1300/2, 1298/2, 1342/1, 1342/3, обухватајући и њих, даље делом катастарских парцела број 1343/1, 1344/1, 1345/1, 1345/3, 1341/1, даље границама катастарских парцела број 1346/1, 1335/5, 1329/2, обухватајући и њих, онда наставља делом катастарске парцеле број 1329/1, даље границом катастарских парцела број 1348, 1352/1, 1354, 159/2, 159/1, 160, 161/2, 161/1, 171/2, 171/1, 169/1, 174/1, 174/2, обухватајући и њих и излази на регионални пут до полазне тачке.

Шеста зона обухвата:

- делове насељених места и насељена места у Општини Лучани, која нису обухваћена зонама од 1-5.

Саставни део описа зона је графички приказ зона и у случају неслагања текстуалног и графичког дела меродавни су подаци из графичког приказа.

Члан 4

Попис незаконито изграђених објеката вршиће се следећом динамиком:

 1. Прва зона у насељеном месту Лучани: од 11.01.2016. до 10.02. 2016. године
 2. Друга зона у насељеном месту Лучани: од 11.02.2016. до 01.03.2016. године
 3. Трећа зона у насељеном месту Лучани: од 02.03.2016. до 25.03.2016. године
 4. Прва зона у насељеном месту Гуча: од 26.03.2016. 20.04.2016. године
 5. Друга зона у насељеном месту Гуча: од 21.04.2016. до 10.05.2016. године
 6. Трећа зона у насељеном месту Гуча: од 11.05.2016. до 31.05. 2016. године
 7. Четврта зона: од 01.06.2016. до 30.06. 2016. године
 8. Пета зона: од 01.07.2016. до 31.08.2016. године
 9. Шеста зона: од 01.09.2016. до 27.11.2016. године

Динамика пописа незаконито изграђених објеката може се изменити у зависности од конкретних услова на терену и ефикасности вршења пописа.

Члан 5.

Грађевински инспектор ће доносити појединачна решења о рушењу објеката, за све незаконито изграђене објекте који су на попису, у року од 7 дана од дана пописа објеката у појединачним улицама и зонама.

Грађевински инспектор ће решење о рушењу објеката из става 1. овог члана доставити Одељењу за урбанизам и имовину општинске управе општине Лучани, као надлежном за озакоњење објеката, у року од 3 дана од дана доношења.

Члан 6

Овај програм се објављује на званичној интернет страници Општине Лучани.

           

Број: 354-55/2015-IV

Дана: 24.12.2015. године

Начелник Општинске управе општине Лучани

                                         Јован Ковачевићlucani grb transparentno

КОНТАКТ

 • И-мејл predsednik@lucani.rs
 • Телефон +381 32 515 06 03
 • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top