Статут

На основу члана 21. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС"  бр. 42/91, 71/94 и 79/05) и члана 15. Одлуке о оснивању Центра за културу, спорт и туризам општине Лучани „Драгачево" Гуча („Сл. гласник општине Лучани" бр. 6/08) Управни одбор Центра за културу, спорт и туризам општине Лучани „Драгачево" Гуча  на седници одржаној дана 21. 10. 2008. године донео је

С  Т  А  Т  У  Т

ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ  И  ТУРИЗАМ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

ДРАГАЧЕВО" ГУЧА

(прочитајте електронску верзију овде pdf-icon)

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Статутом Центра за културу, спорт и туризам општине Лучани „Драгачево" Гуча (У даљем тексту: Центар) уређују се положај, делокруг рада, унутрашња организација, надлежност органа, заступање и представљање, права,  обавезе и одговорности Центра, запослених и друга питања од значаја за пословање Центра.

Члан 2.

Статут је основни општи акт Центра, и сви други акти Центра морају бити у сагласности са њим.

II ФИРМА И СЕДИШТЕ

Члан 3.

Центар послује под фирмом: Центар за културу, спорт и туризам општине Лучани 
Драгачево" Гуча. 
Седиште Центра је у Гучи, Трг Слободе  бб. 
Седиште Центра и фирма под којом Центар послује могу се променити одлуком Управног одбора Центра уз сагласност Скупштине општине Лучани.

Члан 4.

Центар има печат округлог облика пречника 32 мм, на коме су ћириличним писмом и српским језиком исписани пун назив и седиште. У средини печата се налази стилизована труба.

Члан 5.

Штамбиљ Центра је правоугаоног облика страница 60 х 30 мм, следећег изгледа: 
- у првом, другом и трећем реду исписан је назив установе, 
- у четвртом реду „број" са празном линијом, 
- у петом реду линија за датум, 
- у шестом реду исписано је седиште установе

Члан 6.

Начин употребе, руковање и чување печата утврђује се посебним актом који доноси Директор Центра. Центар може имати заштитни знак чији изглед утврђује Управни одбор Центра. 
III ДЕЛАТНОСТ И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 7.

Центар обавља делатност преко својих установа: 
1.      Установа за Драгачевски сабор трубача, 
2.      Установа за културу, 
3.      Установа за спорт и 
4.      Установа за туризам 
Установе немају својство правног лица и немају посебна овлашћења у правном промету. 
Установама руководе руководиоци које поставља и разрешава директор Центра. 
Установа за Драгачевски сабор трубача 
Члан 8. 
Делатност Установе за Драгачевски сабор трубача 
- организација манифестације Драгачевски сабор трубача у Гучи, 
- подстицање, унапређење, извођење трубаштва (музике), 
- старање о Музеју трубе, 
- организација предтакмичења у предтакмичарским центрима, 
- интернационализација Драгачевског сабора трубача, 
- информисање, маркетинг, пропаганда

Установа за културу

Члан 9.

Делатност Установе за културу: 
- одржавање и коришћење објеката културе, 
- организовање културних манифестација, 
- неговање културног аматеризма, 
- сценска делатност 
- презентација уметничког и књижевног стваралаштва, сликарства и других делатности, 
- забавне активности, 
- издавачка делатност, издавање књига, часописа, звучних записа, фотографија и 
осталог штампаног материјала, 
- реклама и пропаганда у области културе, 
- делатност организација, удружења, клубова, слободних уметника и сл. за бављење 
културним и забавним активностима, 
- делатност музеја, галерија и збирки, 
- заштита културних добара и других знаменитости, 
- приказивање филмова, 
Установа за спорт 
Члан 10. 
Делатност Установе за спорт: 
- одржавање и коришћење спортских објеката, 
- унапређивање спорта и физичке културе, 
- пружање помоћи спортским савезима и удружењима, 
- организовање спортских такмичења и манифестација, 
- афирмација школског и рекреативног спорта, 
- учешће у организовању општинског, регионалног и вишег нивоа школских спортских 
такмичења, 
- организација годишњег избора најбољих спортиста, спортских екипа и спортских 
радника у општини, 
- реклама и пропаганда у области спорта 
Установа за туризам

Члан 11.

Делатност Установе за туризам: 
- подстицање развоја и унапређење туризма, очување и заштита туристичких 
вредности на територији општине Лучани, 
- организовање туристичких и других манифестација од интереса за унапређење 
туризма на нивоу општине Лучани и шире, 
- организовање туристичког  смештаја у камповима, објектима за одмор и домаћој радиности, 
- израда програма развоја туристичке понуде општине Лучани, 
- организовање пријема туриста, 
- реклама и пропаганда у области туризма, 
- издавачка делатност у области туризма

Члан 12.

Центар је у обавези да своју делатност врши у складу са годишњим програмима и плановима на које сагласност даје Скупштина општине Лучани и оперативним тромесечним плановима на које сагласност даје Општинско веће општине Лучани. 
Центар најмање једном годишње подноси извештај Скупштини општине Лучани о извршењу годишњих планова и програма из става 1. овог члана. Извештај Центра, пре седнице Скупштине општине, разматра и усваја Општинско веће општине Лучани. 
Центар најмање једном тромесечно подноси извештај Општинском већу општине Лучани о извршењу оперативних месечних планова. 
Годишњи програм доноси Управни одбор Центра на предлог Директора Центра. 
Директор Центра доноси месечни оперативни план на који сагласност даје Управни одбор Центра. 
IV СТИЦАЊЕ И РАСПОДЕЛА ПРИХОДА, ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

Члан 13.

Центар стиче средства за остваривање своје делатности: 
- из буџета општине Лучани, 
- из буџета Републике Србије, а преко буџета општине Лучани 
- непосредно од корисника услуга, обављањем регистрованих привредних делатности, 
- продајом роба и услуга на тржишту, 
- из других извора у складу са програмом Центра

Члан 14.

Расподела остварених прихода из чл. 13. Статута се врши у складу са финансијским планом који доноси Управни одбор Центра уз сагласност Скупштине општине Лучани. 
Покриће губитка се врши у складу са Законом.

Члан 15.

Запослени у Центру имају право на зараду у складу са Законом. 
Запосленима припада део добити коју Центар оствари пословањем на тржишту, у зависности од доприноса у стицању те добити, у складу са Законом. 
V УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 16.

Правилником о систематизацији послова и радних задатака  Центра утврђују се радна места и њихови називи, степен стручне спреме за поједина радна места, потребна знања и способности, као и други посебни услови за рад на одређеном радном месту и број радника потребних за вршење послова и радних задатака. 
Правилник о систематизацији послова и радних задатака Центра доноси Директор Центра. 
На правилник о систематизацији послова и радних задатака сагласност даје Општинско веће општине Лучани. 

VI ПРАВНИ ПРОМЕТ И ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ

Члан 17.

Центар има неограничена овлашћења у правном промету у оквиру предмета пословања. 
У правном промету са трећим лицима Центар иступа у своје име и за свој рачун и за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 
VII ОРГАНИ ЦЕНТРА

Члан 18.

Органи Центра су: Директор, Управни и Надзорни одбор. 
Органе Центра именује и разрешава Скупштина општине Лучани на период од четири године. 
У оквиру Центра за све четири установе образују се програмски савети. 
Одлуку о образовању, структури и броју чланова програмских савета доноси Општинско веће општине Лучани на предлог Управног одбора Центра уз поштовање територијалне заступљености и компетентности чланова. 
Директор Предузећа

Члан 19.

Радом и пословањем Центра руководи директор. 
Директора Центра именује и разрешава Скупштина општине Лучани на период од четири године са могућношћу поновног избора.

Члан 20.

За директора Центра може бити именовано лице које поред општих услова предвиђених Законом испуњава и следеће посебне услове: 
- висока стручна спрема - VII степен стручне спреме 
- три године радног искуства

Члан 21.

Директор Центра: 
- организује и води пословање Центра, 
- заступа и представља Центар и потписује његове акте, 
- стара се о законитости рада Центра, 
- води пословање Центра, 
- доноси појединачне одлуке о стицању и коришћењу средстава Центра према наменама 
утврђеним финансијским планом, 
- предлаже програм рада Центра, план развоја и финансијски план, 
- утврђује тромесечне оперативне и месечне планове рада Центра, 
- подноси извештаје о раду и резултатима пословања Центра, 
- организује и обезбеђује мере за чување имовине Центра, 
- одобрава службена путовања запосленима у Центру, 
- одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима из радног односа у складу са 
законом, 
- поставља и разрешава руководице установа Центра, 
- обавља  друге послове утврђене Законом, актима оснивача, овим Статутом и одлукама 
Управног одбора Центра. 

Члан 22

Директор је дужан да обустави од примене акта или неке одредбе акта ако нису у складу са Законом и овим Статутом. Обустављени акт не може се примењивати до усаглашавања са Законом, односно Статутом или до доношења одлуке Уставног суда ако се покрене поступак за оцену законитости.

Члан 23.

Директор може бити разрешен и пре истека периода на који је именован. 
Предлог за разрешење директора могу поднети у писменом облику Председник општине, Општинско веће, Управни одбор или 1/3 одборника Скупштине општине Лучани. 

Члан 24.

Писмени предлог за разрешење Директора, доставља се Скупштини општине Лучани која се упознаје са предлогом и одређује рок од 30 дана у којем је директор дужан да се писмено изјасни од наводима из предлога за разрешење. 
Уколико предлог за разрешење нису поднели Председник општине и Општинско веће, 
Скупштина општине Лучани обавештава Председника општине и Општинско веће да се о поднетом предлогу за разрешење изјасне у року од 30 дана. 
По протеку рока из става 1. овог члана Скупштина општине Лучани доноси одлуку о 
разрешењу. Скупштина општине Лучани може предлог одбити као неоснован или донети одлуку да се предлог прихвата и директора разрешава функције директора. 
Управни одбор 
Члан 25.
Управни одбор је Орган управљања Центра. 
Управни одбор има девет чланова. Седам чланова Управног одбора су представници оснивача, а два члана представљају запослени у Центру. 
Председника, заменика и чланове Управног одбора именује Скупштина општине Лучани. 
Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу бити именовани највише два мандата узастопно. 
Представнике запослених у Управни одбор предлаже Директор Центра по претходно прибављеном мишљењу синдиката.

Члан 26.

Управни одбор Центра: 
- доноси Статут  и друге акте Центра за које је овлашћен, осим аката које доноси Директор; 
- припрема предлоге одлука које усваја оснивач, извршава његове одлуке; 
- разматра и усваја месечне оперативне планове, и извештаје о раду у претходном месецу; 
- стара се о припремању годишњег обрачуна и усваја периодични обрачун; 
- усваја годишње рачуноводствене исказе; 
- доноси одлуку о расподели добити; 
- даје смернице директору за остваривање пословне политике; 
- утврђује предлог одлуке о трајној пословној сарадњи и повезивању са дугим предузећима; 
- доноси Пословник о свом раду; 
- врши и друге послове у складу са Законом. 

Члан 27. 
Управни одбор ради у седницама и одлуке доноси већином гласова. 
Начин рада Управног одбора ближе се регулише пословником о раду. 
Надзорни одбор.

Члан 28.

Надзорни одбор има три члана од којих су два члана представници осни вача а један члан представник запослених у Центру. 
Надзорни одбор именује Скупштина општине Лучани, на период од четири године. 
Члана Надзорног одбора - представника запослених предлаже Директор Центра по прибављеном мишљењу Синдиката. 

Члан 29.

Надзорни одбор: 
- врши надзор над законитошћу рада Центра; 
- прегледа периодичне обрачуне; 
- прегледа пословне књиге Центра са могућношћу давања на вештачење, уколико се утврди да 
се неводе уредно и законито; 
- подноси годишњи извештај о резултатима надзора оснивачу; 
- разматра извештај ревизора; 
- доноси пословник о свом раду 
VIII ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 30.

Рад Центра је јаван. Јавност рада остварује се јавношћу рада Управног одбора, Надзорног одбора, подношењем извештаја о пословању и објављивањем општих и других аката. 
Директор Центра или лице које он задужи дужно је да оснивачу даје извештаје о пословању или друге тражене информације а које се односе на делатност од општег интереса. 
Директор Центра или лице које он овласти може одређене податке који не представљају пословну тајну и друге информације од значаја за грађане општине а које су у вези са делатностима од општег интереса дати средствима јавног информисања. 

Члан 31.

Статут и друга акта Центра на која сагласност даје оснивач објављују се на огласној табли Центра. 
Органи Центра дужни су да о пословању Центра дају извештај запосленим достављањем записника или омогућавањем присуства седницама представнику Синдиката запослених а у вези са питањима која се тичу остваривања права запослених. 

IX ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Члан 32.

Центар је дужан да у обављању делатности обезбеђује потребне услове за унапређење и заштиту животне средине и да спречава узроке који угрожавају природне и стечене вредности животне средине.

X НОРМАТИВНА АКТА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 33.

Поред Статута у Предузећу се доносе следећа нормативна акта: 
- правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, по поступку и на начин утврђен оснивачким актом, 
- колективни уговор или правилник о радним односима, 
- пословник о раду органа управљања, 
- правилник о јавним набавкама, 
- друга нормативна акта у складу са Законом 

Члан 34.

Правилници се доносе од стране Управног одбора или директора у складу са Законом а 
њихове измене и допуне врше се по поступку утврђеном за њихово доношење. 
Нормативна акта ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Центра. 
Осим у случајевима утврђеним Законом, нормативна акта не могу имати ретроактивно 
дејство. 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Центра за културу, спорт и турузам општине Лучани  „Драгачево" Гуча од 26. јануара 2005. године.

Члан 36.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Центра а примењиваће се од дана добијања сагласности од Скупштине општине Лучани.
УПРАВНИ ОДБОР 
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И ТУРИЗАМ 
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ „ДРАГАЧЕВО" ГУЧА 
У Гучи, 28. окотобра 2008. године, број 290 
П р е д с е д н и к 
Др Александар Пајовић 

JoomShaper