Статут

На основу члана 120.ст.1.Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана („Сл.гласник Републике Србије",бр.36/91,33/93,67/93,46/94,52/96,29/01и 84/04) члана 21.Закона о јавним службама („Сл.гласник Републике Србије„,бр.42/91) и Одлуке СО Лучани о оснивању број 06-74/80-01 од 13.06.1980.године и број 06-3/92-01 од 17.02.1992.године,  Управни одбор Центра за социјални рад у Гучи, на седници одржаној дана 27.08.2004.године, донео је

С  Т  А  Т  У  Т

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

(прочитајте електронску верзију овде pdf-icon)

1.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Статутом Центра за социјални рад у Гучи (у даљем тексту:Центра) уређује се: правни положај и одбговорност за обавезе, назив, седиште и делатност Центра, заступање и представљање, планирање рада и развоја, начин стицања и распоређивања средстава, унутрашња организација, органи Центра, сарадња са сидикатом, пословна тајна, обавештавање радника, општи акти и њихово доношење, општенародна одбрана, заштита права радника, прелазне и завршне одредбе и др.

Члан 2.

Центар обавља послове социјалне заштите и социјалног рада, послове заштите породице, помоћ породици, послове старатељства и друге послове предвиђене законом и другим прописима.

Члан 3.

Центар је установа од општег интереса, која има својство правног лица са правима, обавезама и дговорностима који проистичу из Устава, Закона и овог Статута.

Центар за своје обавезе одговара свим својим средствима и имовином којом располажа.

Средства и имовина Центра намењена корисницима социјалне заштите и материјалног обезбеђења не могу бити предмет извршења.

-2-

Члан 4.

Центар је основан Решењем Скупштине општине Лучани број 06-75/80-01 од 13.06.1980.године и као такав регистован код Окружног суда у Краљеву , а оснивање потврђено Одлуком Скупштине општине Лучани бр.06-3/92-01 од 17.02.1992.одине.

2.НАЗИВ И СЕДИШТЕ

Члан 5.

Назив установе је: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ У ГУЧИ.

Седиште Центра је у Гучи,улица Републике бр.18.

Одлуку о промени назива, седишта и делатности Центра доноси Управни одбор уз сагласност оснивача.

3.ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ

Члан 6.

Печат Центра има округао облик, пречника 32 мм у чијој средини је грб Републике Србије и садржи следећи текст: Република Србија, општина Лучани, Центар за социјални рад, Гуча.

Печат је исписан на српском језику,ћириличним писмом.

Чл.7.

Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи поред текста који садржи и печат,и ознаку за број,датум и седиште.

Штамбиљ је исписан на српском језику, чириличним писмом.

Члан 8.

Штамбиљ и печат предају се надлежним радницима за руковање истим од стране директора Центра уз потпис докумената о пријему. Радници задужени за руковање печатом и штамбиљом лично су одговорни за њихово чување, а након употребе дужни су изх држати закључане.

Само директор Центра може одобрити да се штамбиљ и печат могу узети и потребити ван просторије у којој се чувају.

-3-

4.ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА

Члан 9.

Шифра делатности Центра је - 130240 - СОЦИЈАЛНИ РАД, а шифра подгрупе - 85322- ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ РАД БЕЗ СМЕШТАЈА.

Делатност Центра је обављање послова којима се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање њихових потреба утврђених законом у области социјалне заштите, породично - правне заштите и других делатности у складу са Законом-.

У спровођењу социјалне заштите и социјалног рада Центар врши следећа јавна овлашћења: решава у првом степену о остваривању права утврђених Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, пружа услуге социјалног рада у поступку решавања о тим правима, врши исплату новчаних права утврђених Законом.

Члан 10.

Поред послова и задатака из кпретходног члана, Центар обавља и стручне послове у спровођењу социјалне заштите, социјаног рада, породично-правне заштите и старатељства и то:

-открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне заштите,

-предлаже и предузима мере у решавању социјалних потреба грађана и прати њихово извршење,

-организује и спроводи одговарајуће облике социјалне заштите и непосредно пружа услуге социјалне заштите и социјалног рада,

-развија и унапређује превентивне актиовности  које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема,

- пружа дијагностичке услуге, спроводи одговорајуи третманч, саветодавно-терапијске услуге и стручну помоћ корисницима,

-подстиче,организује и координира професионални и добровољни хуманитарни рад у области социјалне заштите,

-води евиденцију и документацију о плруженим услугалма и предузетим мерама у оквиру своје делатности,

-води евиденцију о деци за усвојење и потенцијалним усвојиоцима, на подручју за које је основан,

-пружа заштиту корисницима у складу са Одлуком СО Лучани о посебним правим из социјалне заштите, која су ван права од општем интереса утврђених Засконом,

-обавља и друге послове утврђене Законом или Одлуком Скупштине општине Лучани.

-4-

5.ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 11.

Центар за социјални рад у Гучи заступа и представља директор Центра без ограничења.

Директор је овлашћен да у име Центра закључује уговоре и врши друге правне радње, као и да заступа Центар пред судовима и другим органима.

Члан 12.

У случају одсутности или привремене спречености, директора Центра заступа лице које директор одреди.

Члан 13.

Директор Центра може издати пуномоћје за појединачни правни посао, одрећену врсту или групу правних послова раднику Центра или другом лицу.

Пуномоћник заступа Центар у границама овлашћења и одговоран је за прекорачење.

6.ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА

Члан 14.

Центар има право и обавезу да доноси планове и програме рада у складу са Законом и плановима и програмима рада оснивача.

Члан 15.

Програм рада Центра доноси Управни одбор на предлог директора, и то унапред за наредну годину.

Члан 16.

На основу годишњег програма рада, стручни радници доносе своје оперативне програме за краће временске периоде у циљу реализације програма Центра.

7.НАЧИН СТИЦАЊА И РАСПОРЕЂИВАЊА СРЕДСТАВА

Члан 17.

Центар стиче средства:

-из буџета Републике,

-5-

-из буџета оплштине Лучани,

-продајом услуга,и

-из других извора(поклони, легати др.)

Члан 18.

Распоред средстава врши се финансијским планом који се доноси на основу Закона о буџетском систему а који обухвата намене које се финансирају из буџета РС и општине Лучани.

Распоред средстава за зараде је саставни део финансијског плана и врши се у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама и Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, колективним уговором и др.прописима којима се утврђује зарада радника у установама.

Члан 19.

У буџету олпштине Лучани обезбећују се средства за остваривање права утврђених Одлуком општине Лучани о посебним правима и облицима социјалне заштите и преносе Центру наменски:

-за остваривање стручног рада у функцији решавања о правима из ових средстава,

-за исплату новчаних примања и других права на основу Одлуке.

Из буџета СО Лучани обезбеђују се средства за учешће у финансирању програма унапређења социјалне заштите у општини и активности за подстицај и развој облика и услуга социјалне заштите, побољшање квалитета услуга социјалне заштите и стално усавршавање стручних радника запослених у Центру.

8.УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 20.

У Центру се процес рада организује преко следећих служби:

1.Служба за стручни рад социјалне и породично правне заштите,

2.Служба за опште и финансијско-рачуноводствене послове.

Члан 21.

Послови, односно радни задаци који се обављају у оквиру појединих служби из члана 20.овог Статута ближе се одређују актом о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака.

-6-

9.ОРГАНИ ЦЕНТРА

Члан 22.

Огани Центра су директор, Управни одбор и Надзорни одбор.

1.Директор

Члан 23.

Директор је пословнодни орган Центра.

Директора именује и разрешава оснивач на период од четири године на основу конкурса а по прибављеном мишљењу Управног одбора Центра и сагласности министарства надлежног за социјална питања.

По истеку мандата исто лице може бити поново именовано на те послове на начин прописан Законом и овим Статутом.

Члан 24.

Поред законом прописаних општих услова кандидати треба да испуњавају следеће потребне услове:

-да имају ВСС струке:дипл.социјални радник, дипл.правник,психо- лог, педагог,специјални педагог, дефектолог, андрагог, дипл.еконоимиста и социолог,

-да има најмање 5.година радног искуства у струци,

-да поседује организаторске способности,

-да није осуђиван за кривично дело које га чини неподобним за рад у државном органу.

Кандидат за дирекгора Центра уз потребну документацију којом доказује да испуњава услове из претходног става, подноси Програм рада за мандатни период за који се именује.

Конкурс за именовање директора расписује Управни одбор Центра најкасније 30.дана пре истека времена на које је директор именован.

Члан 25.

Ако оснивач не именује директора Центра у одређеном року, министарство надлежно за социјална питања може именовати вршиоца дужности до именовања директора, у складу са законом.

Вршилац дужности диреткора има сва права, дужности и одговорности директора и може обављати ту функцију до именовања директора, а најдуже годину дана.

-7-

Ако директор није поново именован има право да буде распоређен на друге послове и радне задатке који одговарају његовој стручној спреми и другим условима предвиђеним законом.

Члан 26.

Директор је самосталан у вршењу послова из делокруга свога рада.

Директор је за законитост свог рада одговоран Управном одбору, оснивачу и радницима.

Члан 27.

Директор има право и дружност да учествује у раду Управног одбора без права одлучивања.

Ако директор сматра да је акт донет одлуком Управног одбора или другог органа супротан Закону, статуту или другом општем акту, упозориће на то орган који је такав акт донео.

Уколико се после упозорења тај акт не стави ван снаге директор ће га обуставити од извршења и о томе у року од 3.дана од дана обустављања обавестити оснивача.

Члан 28.

Иницијатива за разрешење директора може се покренути пре истека времена на које је именован, на његов захтев, на захтев Управног одбора ако утврди да поверени послови руковођења превазхилазе његове способности и да се то неповољно одражава на вршење пословне функције и обављање делатности и на захтев најмање две трећине раднка Центра.

Члан 29.

Директор Центра организује и руководи процесом рада и пословања, заступа и представља установу према трећим лицима ли одговоран је за законитост рада Центра.

У остваривању обавеза из става 1.овог члана директор обавља следеће послове:

1.Предлаже план и програм рада и предузима мере за њихово спровођење,

2.Извршава одлуке Управног и Надзорног одбора,

3.Подноси Извештај о раду установе УО, оснивачу, министарству надлежном за социјална питања и других органима сходно закону,

4.Наредбодавац је за извршење финансијског плана,

5.Доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији Центра као и друга оплшта акта која не доноси Управни одбор,

-8-

6.Одлучује о потреби заснивања радног односа, избору радника за заснивање радног односа, распоређивање радника, престанку радног односа, изриче дисциплинске мере на предлог надлежних комисија, закључује уговоре о допунском и волонтерском раду и врши и друге послове везане за остваривање права радника из радног односа у складу са законом и другим актима Центра,

7.Доноси одлуке и упутства у вези са радом и пословањем установе,

8.Извршава правоснажне одлуке суда донете у поступку за заштиту права радника, и

9.Обавља и друге послове предвиђене законом и општим актима Центра.

Члан 30.

2.Управни одбор

Председника и чланове Управног одбора Центра именује и разрешава Скупштина оплштине Лучани(оснивач).

Управни одбор има пет чланова од којих су три представника оснивача, а два представника зхпослених у Центру.

Члан 31.

За члана Управног Одбора може бити биран сваки радник Центра осим директора.

Члан 32.

Чланови Управног одбора одговорни су за свој рад оснивачу и исти може донти решење о опозиву чланова Управног одбора уколико не извршавају своје обавезе сходно овом Статуту и Закону.

Члан 33.

Управни одбор:

1.Доноси Статут Центра,

2.Одлучује о пословању Центра,

3.Усваја Извештај о пословању и годишњи обрачун,

4.Усваја годишњи извештај о раду и доноси програм рада Центра,

5.Бира председника Управног одбора уколико није именован актом оснивача о именовању,

-9-

6.Именује и разрешава чланове сталних и повремених комисија чије је именовање у његовој надлежности и одређује делокруг рада,

7.Решава по приговорима радника у другом степену,

8.Стара се о истинитом,потпуном и благовременом обавештавању радника о проблематици рада и пословања,

9.Врши и друге послове утврђене актом о оснивању и Статутом.

Члан 34.

Управни одбор одлучује о свим питањима већином гласова од укупног броја чланова.

3.Надзорни одбор

Члан 35.

Председника и чланове Надзорног одбора Центра именује и разрешава Скупштина општине Лучани.

Надзорни одбор има три члана и то два представника оснивача а један представник запослених у Центру.

Члан 36.

Надзорни одбор:

-врши надзор над радом и пословањем Центра,

-преглед годишњег извештаја о финансијском пословању и обарачуну средстава,

-указује на пропусте у раду Управног одбора, директора и комисија.

О резултатима надзора по потреби обавештава у писменом облику Центар и оснивача.

Члан 37.

Надзорни одбор одлучује о питањима из своје надлежности већином гласова.

10.СТРУЧНИ ОРГАНИ ЦЕНТРА

Члан 38.

Ради разматрања стручних и других питања из оквира рада и пословања Центра, образују се Стручни колегијум и Стручно веће.

Стручни колегијум чине: директор и по један психолог,педагог,пра

вник, социјални радник и по потреби шеф рачуноводства.

-10-

Члан 39.

У раду колегијума учествују и други радници када се разматрају материјали у чијој су изради непосредно учествовали.

Члан 40.

Стручни колегијум сазива и његовим радом руковиди директор Центра. Колегијум ће се сазивати по предлогу најмање једног од чланова колегијума.

Члан 41.

По свим стручним питањима где то природа проблема захтева, ова питања решаваће се тимским радом.

Члан 42.

Тимски рад ближе ће се регулисати актом о организацији и систематизацији послова и радних задатака.

11.САРАДЊА СА СИНДИКАТОМ

Члан 43.

Организација синдиката Центра има права и дужности утврђене законом.

Правилима синдиката урећује се начин и поступак остваривања права и дужности синдиката.

Члан 44.

Када се у установи организује штрајк, организатор је у обавези да за време штрајка обезбеди поред обавеза утврђених Законом о штрајку, редовну исплату новчаних примања корисника и пружања стручних услуга.

12.ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 45.

Пословном тајном сматрају се они документи и подаци чије би саопштавање неовлашћеним лицима због њихове природе и значаја било противно интересима Центра и корисника услуга.

-11-

Члан 46.

Пословном тајном Центра сматрају се нарочито она документа и подаци:

-које надлежни орган прогласи пословном тајном,

-које надлежни орган као такве саопшти Центру,

-које се односе на послове које Центар врши за потребе оружаних снага,одбране,

-које садрже понуде за конкурс или јавно надметање, за обављање резултата конкурса односно јавног надметања,

-који су од посебног друштвено економском значаја,

-породично-правне и личне природе, који се сазнају приликом стручног рада са странкама, а који могу шкодити достојанству и угледу породице и појединца.

Члан 47.

Документа и податке који се сматрају пословном тајном може другим лицима или органима саопштити само директор или лице које директор овласти.

Радници који рукују документима и подацима који су проглашени пословном тајном дужни су да их чувају на безбедном месту и не могу их неовлашћено саопштавати или давати на увид. Дужност чувања пословне тајне имају сви радници који је на било који начин сазнају.

Обавеза чувања пословне тајне траје и по престанку радног односа у Центру.

13.ОБАВЕШТАВАЊЕ РАДНИКА

Члан 48.

Органи Центра дужни су да обезбеде редовно, благовремено, истинито и по садржини и облику приступачно обавештавање радника о целокупном пословању Центра.

Члан 49.

Радници Центра имају право да буду обавештени о раду Управног одбора, Надзорног одбора и Директора.

-12-

Члан 50.

Обавештење радника врши се: саопштавањем информација на састанцима свих радника Центра, извештајима, објављивањем информација и одлука, записника и др.аката која доноси или усваја Центар и то на огласној табли Центра.

Члан 51.

Радници Центра дужни су саопштити директору сваки податак за који сазнају из рада и пословања Центра који може шкодити нормалном процесу рада и пословања.

14.ОПШТИ АКТИ

Члан 52.

Статут је основни и највиши општи акт Центра.

Други општи акти не могу бити у супротности са Статутом.

Члан 53.

Иницијативу за доношење измена и допуна Статута и другог општег акта могу поднети:

-најмање половина радника запослених у Центру, путем потписа за покретање иницијативе,

-организација синдиката,

-директор Центра,

-Управни одбор.

Члан 54.

Иницијатива из претходног члана доставља се директору Центра и Управном одбору који су дужни да је размотре у року од 15.дана од дана пријема и да донесу одговарајућу одлуку.

Члан 55.

Центар поред Статута доноси и следећа општа акта:

1.      Правилник о систематизацији послова и радних задатака,

2.      Правилник о дисциплинској и материјалног одговорности,

3.      Појединачни колективни уговори,

-13-

4.Правилник о финансијском пословању и рачуноводству,

5.Правилник о регистарској градњи и регистарском материјалу,

6.Правилник о заштити од пожара,

7.Пословник о раду Управног одбора,

8.Друга општа акта чија обавеза произилази из Закона и других прописа донетих на основу Закона.

Члан 56.

Општа акта из претходног става (сем Правилника о систематизацији послова и радних задатака) доноси Управни одбор а исти ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.

Изузетно општи акт може ступити на снагу наредног дана од дана усвајања ако је то неопходно у конкретном случају, и ако тако одлучи Управни одбор.

Члан 57.

Објављивање се врши на тај начин што се акт објави у Службеном гласнику оснивача или се на огласној табли Центра истакне одлука о усвајању општег акта уз упутства радницима где и када се могу упознати са садржином акта уколико нису унапред упознати.

15.НАРОДНА ОДБРАНА

Члан 58.

Центар је дужан предузимати мере и извршавати задатке по Закону о одбрани Републике Србија.

У оквиру задатака из претходног става овог члана Центар ће организовати обуку и припрему својих радника за извршавање задатака у раним условима и по задацима надлежних органа за одбрану и  заштиту.

Обука ће се вршити ван радног времена.

Члан 59.

Радници Центра имају право да се обрате органима Центра за заштиту својих права.

Обраћање органима Центра у смислу става 1.овог члана може се вршити путем молбе, захтева, приговора и других поднесака.

-14-

Члан 60.

О заштити права радника одлучује у првом степену директор Центра или надлежна комисија, а у другом степену Управни одбор Центра.

17.ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 61.

Центар ће ускладити остала општа акта са одредбама овог Статута у року од 6.месеци од дана ступања на снагу Статута.

Члан 62.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Центра бр.06-1/92 од 27.02.1992.године, са изменама и доплунама од 05.06.2000.г. бр.06-225/00-02.

Члан 63.

Овај Статут ступа на снагу 8.дана од дана објављивања.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД                                          ПРЕДСЕДНИК

ОПЛШТИНЕ ЛУЧАНИ - ГУЧА                                             УПРАВНОГ ОДБОРА

Број :551-349/04

Дана: 27.08.2004.године                                               Др.Зорица Ковачевић

JoomShaper