joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

ozakonjenje opste informacije baner

27.11.2015. године ступио је на снагу Закон о озакоњењу објеката (“Службени гласник Републике Србије“ број 96/15), којим је омогућено да се озаконе објекти, односно делови објекта изграђени без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу (у даљем тексту: незаконито изграђени објекти).

Законом је омогућено и озакоњење помоћних и других објеката који су у функцији главног објекта (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, базени, цистерне за воду и сл.) или су у функцији одвијања технолошког процеса у згради, који се сматрају саставним делом незаконито изграђеног главног објекта, као и објекти односно изведени радови у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр.72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -одлука УС, 50/2013 -одлука УС, 98/2013 -одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

            Предмет озакоњења, у смислу овог закона, јесте објекат који је завршен у грађевинском смислу.

Изузетно, када је предмет озакоњења зграда, предмет озакоњења може бити и зграда на којој су изведени само конструктивни грађевински радови (темељ, зидови, армирано бетонски или челични стубови са гредама, односно армирано бетонска таваница, кровна конструкција), са или без завршене фасаде, док се степен завршености објекта за остале објекте који су предмет озакоњења, утврђује у зависности од врсте и намене објекта.

Закон о озакоњењу објеката се не примењује на

1. објекте који су изграђени без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу у складу са прописима којима у време изградње није била прописана обавеза прибављања грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу.

2. објекте за које је, у складу са раније важећим прописима издата привремна грађевинска дозвола. Власник таквог објеката стиче право на упис права својине, прибављањем решења о употребној дозволи, у смислу закона којим се уређује изградња објеката. Издата употребна дозвола је исправа подобна за упис у смислу закона којим се уређује државни премер и катастар.

3. објекте за које је издато решење о грађевинској дозволи, а која се користи без издатог решења о употребној дозволи, у ком случају се решење о употребној дозволи прибавља у складу са законом којим се уређује изградња објеката.

Предмет озакоњења не може бити објекат:

1)         изграђен, односно реконструисан на земљишту неповољном за грађење (клизишта, мочварно тло и сл.);

2)         изграђен, односно реконструисан од материјала који не обезбеђује трајност и   сигурност објекта;

3)         изграђен на површинама јавне намене, односно на земљишту планираном за уређење или изградњу објеката јавне намене за које се, у складу са одредбама посебног закона, утврђује јавни интерес и који су у обавезној јавној својини у складу са одредбама других посебних закона;

4)         изграђен у првом и другом степену заштите природног добра (осим викендица и других породичних објеката за одмор у другом степену заштите природног добра), односно у зони заштите културног добра од изузетног значаја и зони заштите културних добара уписаних у Листу светске културне баштине, односно радови на самом културном добру од изузетног значаја или добру уписаном у Листу светске културне баштине, изграђен у зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања, изграђен у војном комплексу и заштитним зонама око војних комплекса и објеката инфраструктуре посебне намене, односно изграђен, реконструисан или дограђен супротно прописима о одбрани којима су прописане посебне обавезе за изградњу објеката, као и други објекти изграђени у заштитним зонама у складу са одредбама посебних закона ( у заштитном појасу пута, железнице, далековода, водотока, полетно-слетне стазе као и друге заштитне зоне у складу са одредбама посебних закона).

5)       изграђен у заштитној зони дуж трасе радио коридора, на правцима простирања усмерених радио сигнала између радио станица, у којој није дозвољена изградња или постављање других радио станица, антенских система или других објеката који могу ометати простирање радио сигнала или узроковати штетне сметње.

            Изузетно, надлежни орган ће издати решење о озакоњењу, ако у поступку буде прибављен одговарајући доказ да је тај објекат стабилан, да не угрожава стабилност терена и суседне објекте односно, ако у поступку буде прибављена сагласност управљача јавног добра, односно сагласност организације надлежне за заштиту природних, односно културних добара.

Предмет озакоњења је и објекат за који је поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката, до 29. јануара 2014. године.

Предмет озакоњења је и објекат изграђен на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта, на којима је приликом извођења радова одступљено од издате грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта.

Захтеви и пријаве за легализацију поднети до 29. јануара 2014. године, сматрају се захтевима у смислу овог закона.

Предмет озакоњења је и објекат за који поднет захтев у складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе (катастарска легализација), за поступак који није правноснажно окончан по том Закону.

Предмет озакоњења је и објекат за који није поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката,а који је видљив на сателитском снимку територије Републике Србије из 2015. године, под условима прописаним овим законом.

Сателитски снимак мора бити доступан на увид грађанима у електронском облику на интернет станици министарства надлежног за послове грађевинарства.

Попис и евиденцију незаконито изграђених објеката спроводи јединица локалне самоуправе.

Попис незаконито изграђених објеката врши се према програму пописа по зонама, односно целинама.

Попис незаконито изграђених објеката врши грађевинска инспекција или комисије за попис незаконито изграђених објеката.

По завршетку пописа незаконито изграђених објеката из једне зоне, односно целине, надлежни грађевински инспектор доноси појединачна решења о рушењу објекта, за све незаконито изграђене објекте који су на попису и доставља га органу надлежном за издавање решења о озакоњењу, који по службеној дужности покреће поступак озакоњења у складу са Законом о озакоњењу објеката.

            За озакоњење објекта, поред одговарајућег права на земљишту у складу са овим Законом, власник незаконитог објекта, надлежном органу за озакоњење, по његовом позиву доставља:

  1.  Извештај о затеченом стању, чија садржина зависи од класе, површине, намене и начина коришћења објекта и има садржину прописану овим законом.
  2.  Елаборат геодетских радова, као саставни део извештаја о затеченом стању, који се израђује у складу са прописима о државном премеру и катастру
  3.  Доказ о уплати таксе за озакоњење објектаlucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top